Opłata za ogrzewanie, a VAT – sprawdź szczegóły

Autor: Sylwia Maliszewska
Data: 19-06-2017 r.

Najem z jednoczesnym obciążaniem najemców opłatami za energię cieplną to dwa odrębne świadczenia, tj. najem lokali mieszkalnych oraz dostawa towarów – energii cieplnej – uznał dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej. Poznaj skutki tej interpretacji.

Sprawa dotyczyła gminy, która w celu realizacji zadań własnych w zakresie zarządzania gminnymi lokalami i budynkami mieszkaniowymi zawiera umowy najmu lokali mieszkaniowych z najemcami. Na podstawie zawartych umów opłaty za centralne ogrzewanie wyliczone są na podstawie kryterium powierzchni mieszkania i stawki wynikającej z kalkulacji poniesionych kosztów.

Niepewność sprawy

Wątpliwości gminy dotyczyły tego, czy usługa dostarczenia energii cieplnej powinna  być opodatkowana 23% stawką VAT, czy też powinna być zwolniona i włączona do usługi najmu.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (dalej: KIS) przypomniał, że jednostki samorządu terytorialnego są podatnikami podatku od towarów i usług jedynie w zakresie wszelkich czynności, które mają charakter cywilnoprawny, tzn. są przez nie realizowane na podstawie umów cywilnoprawnych. Będą to zatem wszystkie realizowane przez te jednostki (urzędy) czynności w sferze ich aktywności cywilnoprawnej, np. czynności sprzedaży, zamiany (nieruchomości i ruchomości), wynajmu, dzierżawy itp., umów prawa cywilnego (nazwanych i nienazwanych).

Najem bez VAT

Jak wyjaśnił organ podatkowy, usługa najmu nieruchomości korzysta ze zwolnienia z VAT na podstawie ww. art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy, pod warunkiem łącznego spełnienia przesłanek co do podmiotu, przedmiotu i celu takiej umowy.

Podatnik VAT będzie mógł zatem skorzystać ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem od towarów i usług, jeśli umowa najmu w swojej treści zawiera między innymi postanowienia, z których w sposób niebudzący wątpliwości wynika, że dotyczy ona lokalu mieszkalnego i lokal ten może być wykorzystany przez najemcę tylko w celach mieszkaniowych.

W konsekwencji zwolnione od podatku od towarów i usług są usługi w zakresie wynajmowania i wydzierżawiania nieruchomości o charakterze mieszkalnym na własny rachunek, natomiast usługi w zakresie wynajmowania lub wydzierżawiania nieruchomości o charakterze niemieszkalnym opodatkowane są stawką podatku w wysokości 23%.

Świadczenie złożone

Natomiast odnosząc się do problematyki świadczenia złożonego, należy wskazać, że dla celów VAT każde świadczenie powinno być zwykle uznawane za odrębne i niezależne, na co wskazuje art. 1 ust. 2 akapit drugi Dyrektywy 2006/112/WE Rady.

Z utrwalonego orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wynika, że w pewnych okolicznościach formalnie odrębne świadczenia, które mogą być wykonywane oddzielnie, a zatem które mogą oddzielnie prowadzić do opodatkowania lub zwolnienia, należy uważać za jedną transakcję, jeżeli nie są one od siebie niezależne.

Zgodnie z aktualną linią orzecznictwa TSUE wynika, że w sytuacji, gdy mamy do czynienia z mediami takimi jak: dostawa wody, energii elektrycznej, energii cieplnej czy gazu, to, co do zasady, uznajemy je za usługi odrębne od usługi najmu w sytuacji, gdy najemca ma możliwość wyboru ilości zużycia mediów.

Inne świadczenia

Zasadą jest, że towarzyszące czynności udostępniania nieruchomości dostawy towarów i usług, np. wody, energii elektrycznej i cieplnej, odprowadzanie ścieków, powinny być uważane za odrębne świadczenia, jeżeli najemca ma możliwość wyboru sposobu korzystania z nich (tj. danych towarów i usług) poprzez decydowanie o wielkości ich zużycia.

Sytuacja taka występuje w szczególności w przypadku odrębnego rozliczania zużycia tych mediów w oparciu o wskazania liczników lub podliczników. Taką samą zasadę należy również przyjąć w przypadku gdy umowa przewiduje odrębne rozliczanie mediów, a wysokość opłaty z tego tytułu ustalana jest w umowie na podstawie kryteriów innych niż opomiarowanie wg liczników, uwzględniających zużycie tych mediów przez najemcę.

Natomiast w przypadku gdy wyodrębnienie wskazanych powyżej mediów miałoby charakter sztuczny, świadczenia takie należy traktować jako jedną usługę, usługę najmu.

Przy rozpatrywaniu kwestii złożoności czynności najmu oraz dostawy energii cieplnej mają znaczenie postanowienia umowne wiążące wynajmującego (Gminę) z najemcą, a kryterium zużycia ma charakter decydujący o zakwalifikowaniu mediów jako świadczeń odrębnych od czynności najmu nieruchomości.

W opisanej sytuacji gmina określiła w umowach zawieranych z najemcami kryteria rozliczania zużytych mediów, tj. opłaty te zależne są od wielkości powierzchni lokalu i stawki wynikającej z kalkulacji poniesionych kosztów. Zdaniem dyrektora KIS nie ma podstaw do traktowania tych należności jako elementu kalkulacyjnego opłaty czynszowej za usługi najmu.

Najem z jednoczesnym obciążaniem najemców opłatami za energię cieplną stanowią dwa odrębne świadczenia, tj. najem lokali mieszkalnych oraz dostawę towarów – energii cieplnej.

Skutki podatkowe wydanej interpretacji

W stosunku do sprzedawanej energii cieplnej gmina nie powinna stosować jednolitych zasad opodatkowania właściwych dla usług najmu lokali mieszkalnych wykorzystywanych na cele mieszkalne, tj. zwolnienia od podatku. Przy sprzedaży energii trzeba zastosować stawkę właściwą dla tej dostawy, tj. stawkę podstawową w wysokości 23% VAT.

Polecamy więcej w PoratluFK:

Źródło:

Interpretacja indywidualna dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 24 maja 2017 r., nr 0115-KDIT1-1.4012.108.2017.1.MN

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego w 2016 r.

pobierz

Resort finansów wyjaśnia jak liczyć prewspółczynnik

pobierz

Przetwarzanie danych osobowych w urzędach

pobierz

Zasady udostępniania informacji publicznej. Obowiązki urzędów

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 40469 )
Array ( [docId] => 40469 )