Opłaty za ksero w szkole – czy trzeba wykazywać VAT

Autor: Karol Zawadzki
Data: 20-03-2015 r.

Do uznania danego podmiotu za podatnika VAT nie jest istotne to, że uzyskiwane przez niego wpływy nie przewyższają ponoszonych kosztów. Wprowadzenie przez szkołę odpłatności za możliwość korzystania z urządzenia ksero powoduje zatem konieczność wykazania podatku od towarów i usług, nawet gdy działalność taka jest deficytowa.

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach wydał interpretację (nr IBPP1/443-823/14/AW) dotyczącą podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania środków pieniężnych pochodzących z urządzenia wielofunkcyjnego.

 

W omawianej sprawie rada rodziców działająca przy zespole szkół kupiła urządzenie służące do kserowania, skanowania i drukowania dokumentów. Zostało umieszczone na korytarzu w celu udostępnienia uczniom oraz nauczycielom prowadzącym zajęcia. Do maszyny został dołączony wpłatomat na monety, który po wrzuceniu do niego odpowiedniej kwoty uruchamia kserokopiarkę. Środki zebrane w ten sposób przeznaczane są na częściowe pokrycie kosztów eksploatacyjnych. Szkoła dała uczniom możliwość kserowania materiałów poniżej kosztów ich wytworzenia, a więc nie uzyskuje z tego tytułu żadnego dochodu.

W takiej sytuacji powstała wątpliwość, czy przychód z wpłatomatu powinien podlegać opodatkowaniu VAT, mimo że całe przedsięwzięcie jest deficytowe. Wnioskująca szkoła uważa, że nie zachodzą tu znamiona, o których mowa w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej, gdyż celem wprowadzenia odpłatności nie jest osiągnięcie zysku. Ponadto, szkoła nie jest zarejestrowanym podatnikiem. Nie jest też właścicielem urządzenia wielofunkcyjnego. Faktura za nie została wystawiona na radę rodziców.

Ustawa o VAT kontra swoboda działalności

Organ podatkowy nie zgodził się z opinią wnioskującej szkoły. Wskazał, że ustawa o VAT zawiera samodzielną definicję podatnika i działalności gospodarczej, zatem nawet czynności nieobjęte ustawą o swobodzie działalności gospodarczej, jeżeli spełniają definicję zawartą w art. 15 ust. 2 ustawy o VAT, będą działalnością gospodarczą w rozumieniu tego podatku.

Z ustawy o VAT wynika, że działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, a w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów w sposób ciągły do celów zarobkowych. W każdym przypadku należy więc indywidualnie rozstrzygnąć, czy intencją określonej czynności było dokonywanie jej wielokrotnie i w okolicznościach noszących znamiona działalności gospodarczej. Zdaniem organu wykonywane przez szkołę czynności mają właśnie taki charakter. Należy ją zatem uznać za podatnika.

Udostępnienie uczniom ksero nie jest ponadto usługą ściśle związaną i niezbędną do świadczenia przez szkołę usług edukacyjnych. Nie podlega zatem zwolnieniu z podatku.

Podatnikiem jest szkoła, a nie rada rodziców

Przedstawiciele fiskusa podkreślili również, że rada rodziców nie jest samodzielnym podmiotem działającym we własnym imieniu i na własną odpowiedzialność. Ustawa o systemie oświaty wskazuje wszakże, że w celu wspierania działalności statutowej szkoły lub placówki rada rodziców może gromadzić fundusze, jednak od strony podatkowej nie jest oderwanym od szkoły podmiotem. W omawianym przypadku należy więc uznać, że nabycia urządzenia wielofunkcyjnego i jego udostępnienia uczniom dokonała szkoła i to ją, a nie radę rodziców należy uznać za podatnika.

Karol Zawadzki

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego w 2016 r.

pobierz

Resort finansów wyjaśnia jak liczyć prewspółczynnik

pobierz

Przetwarzanie danych osobowych w urzędach

pobierz

Zasady udostępniania informacji publicznej. Obowiązki urzędów

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 36751 )
Array ( [docId] => 36751 )

Array ( [docId] => 36751 )