Ewidencja bilansowa niskocennych składników majątkowych

Data: 23-12-2012 r.

W ramach przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, jednostka może stosować uproszczenia, jeżeli nie wywiera to istotnie ujemnego wpływu na rzetelne i jasne przedstawienie jej sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego. Czy uproszczeniem jest także nieobejmowanie ewidencją bilansową niskocennych składników majątkowych w jednostce budżetowej.

Nieobejmowanie ewidencją bilansową niskocennych składników majątkowych jest uproszczeniem zgodnym z przyjętymi przez jednostkę zasadami rachunkowości. Może ona przyjąć w swojej polityce rachunkowości, że niskocenne składniki majątku spełniające definicję środków trwałych, nie będą wprowadzane do ewidencji bilansowej, lecz będą odpisywane w momencie zakupu bezpośrednio w koszty.

Można w polityce rachunkowości przyjąć, że środki trwałe wprowadzane do ewidencji muszą mieć wartość powyżej 3.500 zł. Ale uwaga - takie rozwiązanie może spowodować brak kontroli nad niektórymi składnikami majątku. Dlatego też dla takich składników powinno się prowadzić ewidencję pozabilansową.

Kierownik jednostki może również podjąć decyzję o wyksięgowaniu z ewidencji bilansowej niskocennych środków trwałych całkowicie umorzonych. W takiej sytuacji wyksięgowanie ich wartości początkowej oraz dokonanych od nich odpisów umorzeniowych należy ująć zapisem:

  • Wn 071 „Odpisy umorzeniowe środków trwałych”
  • Ma 010 „Środki trwałe”

Przy czym środki te ująć w ewidencji pozabilansowej.

Podstawa prawna:

  • art. 4 ust. 4 ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn.: Dz.U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223 ze zm.) - uor.

Autor: Ewa Kowalska
Opracowanie redakcyjne: Sylwia maliszewska

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego w 2016 r.

pobierz

Resort finansów wyjaśnia jak liczyć prewspółczynnik

pobierz

Przetwarzanie danych osobowych w urzędach

pobierz

Zasady udostępniania informacji publicznej. Obowiązki urzędów

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 31949 )
Array ( [docId] => 31949 )

Array ( [docId] => 31949 )