Ewidencja księgowa sprzedaży złomu przez jednostkę budżetową

Data: 13-12-2012 r.

Odzyskanie złomu, a następnie jego sprzedaż to dla jednostki budżetowej przychód podlegający ewidencji w księgach rachunkowych – sprawdźmy, na jakich kontach. Na przykładzie prześledzimy, jak powinny wyglądać księgowania w przypadku sprzedaży złomu, który powstał w wyniku likwidacji wyposażenia lub środka trwałego?

Sprzedaż złomu powstałego z odzysku ze zużytych materiałów zaksięgujemy następująco:

I wariant - przypadek gdy uzyskany złom przyjęto na magazyn

 • Wprowadzenie materiałów z odzysku na magazyn
  Wn konto 310 Materiały,
  Ma konto 760 Pozostałe przychody operacyjne.
 • Sprzedaż materiałów z odzysku i wydanie z magazynu
  Wn konto 221 Należności z tytułu dochodów budżetowych,
  Ma konto 760 Pozostałe przychody operacyjne
  oraz równolegle
  Wn konto 761 Pozostałe koszty operacyjne,
  Ma konto 310 Materiały.

II wariant - przypadek gdy uzyskany złom sprzedano z pominięciem magazynu

 • Sprzedaż materiałów z odzysku
  Wn konto 221 Należności z tytułu dochodów budżetowych,
  Ma konto 760 Pozostałe przychody operacyjne.

Sprzedaż złomu powstałego w wyniku likwidacji środków trwałych

 • Postawienie w stan likwidacji środka trwałego - decyzja kierownika jednostki
  Wn konto 071 Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych - część umorzona,
  Wn konto 800 Fundusz jednostki - część nieumorzona,
  Ma konto 011 Środki trwałe.

 • Ujęcie w ewidencji pozabilansowej środka trwałego do czasu jego fizycznej likwidacji
  Wn konto np. 095 Środki trwałe w likwidacji.
 • Fizyczna likwidacja środka trwałego i wprowadzenie materiałów z odzysku na magazyn
  Wn konto 310 Materiały,
  Ma konto 760 Pozostałe przychody operacyjne,
  Ma konto 095 Środki trwałe w likwidacji.
 • Sprzedaż materiałów z odzysku i wydanie z magazynu
  Wn konto 221 Należności z tytułu dochodów budżetowych,
  Ma konto 760 Pozostałe przychody operacyjne
  oraz równolegle
  Wn konto 761 Pozostałe koszty operacyjne,
  Ma konto 310 Materiały.

Powyższe operacje można ująć z pominięciem magazynu, tj. analogicznie w przypadku sprzedaży złomu uzyskanego ze zużytych materiałów.

Podstawa prawna:

 • art. 10 ust. 2 ustawy z 29 września 1994r o rachunkowości (tekst jedn. Dz.U. z 2009 r., nr 152, poz. 1223 ze zm.) - uor;
 • art. 39 ust. 1, 2 i 4 ustawy z 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz.U. nr 157, poz. 1240 ze zm.) - ufp;
 • załącznik nr 3 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej (Dz.U. nr 128, poz. 861 ze zm.);
 • załącznik nr 3 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. nr 38, poz. 207 ze zm.).

Autor: Elżbieta Gaździk

Opracowanie redakcyjne: Sylwia Maliszewska

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego w 2016 r.

pobierz

Resort finansów wyjaśnia jak liczyć prewspółczynnik

pobierz

Przetwarzanie danych osobowych w urzędach

pobierz

Zasady udostępniania informacji publicznej. Obowiązki urzędów

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 31945 )
Array ( [docId] => 31945 )

Array ( [docId] => 31945 )