Inwentaryzacji zapasów - poznaj nowe stanowisko

Data: 07-11-2016 r.

Zgodnie ze stanowiskiem KSR w sprawie inwentaryzacji drogą spisu z natury zapasów jednostki powinny włączyć do swoich instrukcji niektóre wskazówki zawarte w tym dokumencie jako praktyczne i sprzyjające zachowaniu obiektywizmu i rzetelności spisów.

Kierownik jednostki może w określonych sytuacjach także pełnić funkcję przewodniczącego komisji inwentaryzacyjnej. W jednostkach, w których średnioroczne zatrudnienie nie przekracza 10 osób, zadania komisji inwentaryzacyjnej może wykonywać jedna osoba (komisarz spisowy). Obowiązek powołania komisji ciąży na kierowniku także wtedy, gdy inwentaryzację przeprowadzać będzie podmiot zewnętrzny.

W skład zespołu spisowego wchodzą co najmniej 2 osoby, które mają wiedzę o gospodarce zapasami podlegającymi spisowi przez zespół. W jednostkach o średniorocznym zatrudnieniu nieprzekraczającym 10 osób czynności spisowe może przeprowadzać jedna osoba, jeżeli niemożliwe lub ekonomicznie nieuzasadnione jest zaangażowanie do spisu co najmniej dwóch osób. 

Podmiot zewnętrzny

W przypadku powierzenia inwentaryzacji podmiotowi zewnętrznemu umowa o przeprowadzenie inwentaryzacji zapasów drogą spisu z natury powinna określać co najmniej wymagania co do jej zakresu, przedmiotu, daty spisu, daty rozpoczęcia i zakończenia czynności spisowych, sposobu prezentacji wyników spisu (rodzaje dokumentów). Umowa może obejmować cały zakres inwentaryzacji zapasów drogą spisu z natury, w tym: przygotowanie jednostki do spisu (np. wskazanie sposobu uporządkowania zapasów, przygotowanie części dokumentacji lub jej wzorów, wydzielenie i oznaczenie pól spisowych), przeprowadzenie czynności spisowych i ustalenie różnic inwentaryzacyjnych. Umowa może też być ograniczona wyłącznie do czynności spisowych wraz z udokumentowaniem wyników spisu.

Rozliczenie inwentaryzacji

Komisja inwentaryzacyjna odrębnie dla każdej pozycji różnic ustala przyczynę jej powstania i odpowiednio do niej proponuje określony sposób rozliczenia. Wcześniej powinna przeprowadzić rozmowy z osobami odpowiedzialnymi za zapasy i sporządzić z ich przebiegu protokół, a także uzyskać od osoby odpowiedzialnej pisemne wyjaśnienie przyczyn różnicy.

Kierownik jednostki rozpatruje i zatwierdza wnioski komisji, wprowadzając uprzednio ewentualne zmiany, po zapoznaniu się z opinią księgowego, a w razie potrzeby także radcy prawnego. Następnie na podstawie zatwierdzonego przez kierownika jednostki protokołu z rozliczenia różnic inwentaryzacyjnych księgowy rozlicza je w księgach rachunkowych, pod datą spisu, nie późniejszą niż ostatni dzień roku obrotowego, którego dotyczył spis z natury. Składniki zapasów o obniżonej przydatności wykazuje się w ewidencji księgowej odrębnie. 

dr Katarzyna Trzpioła specjalista prawa podatkowego i bilansowego, szkoleniowiec i wykładowca

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego w 2016 r.

pobierz

Resort finansów wyjaśnia jak liczyć prewspółczynnik

pobierz

Przetwarzanie danych osobowych w urzędach

pobierz

Zasady udostępniania informacji publicznej. Obowiązki urzędów

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 39689 )
Array ( [docId] => 39689 )