Konto 101 - ewidencja waluty obcej w jednostce oświatowej

Data: 07-11-2016 r.

Jeżeli w jednostce oświatowej często występuje obrót zagranicznymi środkami płatniczymi (np. w ramach realizowanego projektu finansowanego środkami zewnętrznymi), zasadnym jest utworzenie odrębnego konta analitycznego o indywidualnym symbolu, np. konto 102 „Kasa zagranicznych środków płatniczych”. Konto takie służy wówczas do ewidencji obrotu gotówkowego zagranicznymi środkami płatniczymi.

Przechowywane w kasie jednostki zagraniczne środki pieniężne ujmowane są w wartości nominalnej wyrażonej w walucie obcej oraz w podziale na poszczególne waluty obce, a także w walucie polskiej po przeliczeniu według rzeczywistego kursu zakupu lub sprzedaży dla danej waluty obcej, ustalonego przez bank obsługujący jednostkę. Wartość znajdującej się w kasie jednostki gotówki w walucie obcej, na koniec każdego kwartału koryguje się o ustalone różnice kursowe. Odnoszone są one odpowiednio – na konto 750 „Przychody finansowe” lub 751 „Koszty finansowe”. Wycena dokonywana jest w oparciu o przepis § 8 pkt 6 rozporządzenia z 5 lipca 2010 r.

Ewidencja na koncie 101 „Kasa” obrazuje zmiany w posiadanej przez jednostkę oświatową gotówce. Strona Wn konta 101 odzwierciedla stan gotówki w kasie oraz jego zwiększenia. Natomiast na stronie Ma ujmowane są wszelkie rozchody gotówki z kasy jednostki oświatowej. Do konta 101 wymagane jest prowadzenie ewidencji szczegółowej.

Typowe operacje gospodarcze ujmowane na koncie 101 przedstawia tabela 1.

Tabela 1. Operacje gospodarcze ujmowane na koncie 101

Lp.

Treść operacji

Konto przeciwstawne

Strona Wn konta

1.

Podjęcie gotówki z banku:

- z bieżącego rachunku jednostki,

- z rachunku wydzielonego jednostki oświatowej,

- z rachunku ZFŚS

d) z innego rachunku bankowego jednostki

130, 141

132, 141

135, 141

139, 141

2.

Wpływ środków pieniężnych w drodze

141

3.

Wpływ środków stanowiących należności jednostki, ujęte na kontach rozrachunkowych

 201, 221, 231, 234, 240

4.

Wpływ środków z tytułu nieprzypisanych przychodów jednostki z tytułu:

- sprzedaży wyrobów i usług, w tym odpłatności za wyżywienie,

- dochodów budżetowych,

 - przychodów finansowych,

- sprzedaży środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych,

- otrzymanych darowizn w formie gotówkowej,

- otrzymanych odszkodowań, kar

700

720

750

760

760

760

5.

Wpłata środków z tytułu pobranych zaliczek

231, 234, 240

6.

Wpłaty z tytułu szkód i niedoborów

234, 240

7.

Ujawnione nadwyżki środków pieniężnych w kasie

240

8.

Wpłaty z tytułu zwrotu kosztów nieujętych wcześniej na kontach rozrachunkowych

konta zespołu 4

9.

Wpłaty nieprzypisanych wcześniej opłat związanych z działalnością socjalną

851

10.

Zwroty pożyczek udzielonych z ZFŚS

234, 240

11.

Wpłaty z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych

770

12.

Wpłaty z tytułu nieprzypisanych wcześniej kar i grzywien, dotyczących:

- działalności podstawowej,

- działalności socjalnej

760

851

13.

Wpłaty środków z tytułu darowizn związanych z działalnością:

- podstawową,

- socjalną

760

851

14.

Dodatnie różnice kursowe powstałe w związku z wyceną gotówki w walucie obcej znajdującej się w kasie jednostki

750

Strona Ma konta

1.

Wypłata środków z tytułu zaliczek do rozliczenia

234, 240

2.

Wypłata wynagrodzeń i zaliczek na wynagrodzenia

231

3.

Wypłata ekwiwalentów za używanie odzieży własnej przez pracownika jednostki oświatowej

231, 234, 401, 402, 851

4.

Zapłata za zobowiązania jednostki oświatowej, z tytułu nabycia:

- środków trwałych w budowie,

- kompletnych środków trwałych,

- pozostałych środków trwałych,

- zbiorów bibliotecznych,

- materiałów i energii,

- usług obcych,

- materiałów i usług dotyczących działalności socjalnej

080,

011, 080

013

014

401

402

851

5.

Zapłata za zobowiązania jednostki, ujęte na kontach rozrachunkowych

201, 234, 240

6.

Wypłaty z tytułu strat nadzwyczajnych:

- działalności podstawowej,

- działalności socjalnej

771

851

7.

Zapłata kar, grzywien dotyczących działalności:

- podstawowej,

- socjalnej

761

851

8.

Odprowadzenie gotówki na rachunek bankowy za pośrednictwem innego banku

141

9.

Odprowadzenie gotówki bezpośrednio na rachunek bankowy:

- bieżący,

- wydzielony dochodów jednostek oświatowych,

- ZFŚS,

- inny

130

132

135

139

10.

Stwierdzone niedobory kasowe

240

11.

Zwroty nadpłat dochodów budżetowych jednostki

221

12.

Ujemne różnice kursowe powstałe w związku z wyceną gotówki w walucie obcej znajdującej się w kasie jednostki

751

Źródło: opracowanie własne na podstawie rozporządzenia ministra finansów z 5 lipca 2010 r.

Izabela Świderek dr nauk ekonomicznych

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego w 2016 r.

pobierz

Resort finansów wyjaśnia jak liczyć prewspółczynnik

pobierz

Przetwarzanie danych osobowych w urzędach

pobierz

Zasady udostępniania informacji publicznej. Obowiązki urzędów

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 39688 )
Array ( [docId] => 39688 )