Odsetki za zwłokę stanowią przychody finansowe

Data: 07-08-2013 r.

W jednostkach sektora finansów publicznych do ewidencji odsetek za zwłokę służy konto 750 „Przychody finansowe”. Na koncie 720 ewidencjonuje się natomiast przychody z tytułu dochodów budżetowych, związanych bezpośrednio z podstawową działalnością jednostki, a w szczególności podatków, składek i opłat.

Mimo że od czasu wejścia w życie nowelizacji rozporządzenia w sprawie szczególnych zasad rachunkowości zmieniającej zasady ewidencji przychodów minęło sporo czasu, wielu z przedstawicieli jednostek publicznych wciąż ma problemy z księgowaniem tego rodzaju operacji.


Wcześniej, wątpliwości te wynikały z tego, że opis do kont 720, 750 czy 760 był niespójny z zasadą prezentowania danych obejmujących przychody w rachunku zysków i strat. Należy jednak pamiętać, że po ostatniej nowelizacji przepisy rozporządzenia wskazują wyraźnie,że konto 720 „Przychody z tytułu dochodów budżetowych” służy do ewidencji przychodów z tytułu dochodów budżetowych, związanych bezpośrednio z podstawową działalnością jednostki publicznej, a w szczególności podatków, składek i opłat.

Typowe zapisy na koncie 720


Przychody – przypisane z tytułu dochodów budżetowych pochodzących z działalności podstawowej (podatki, składki, opłaty, najem, dzierżawa itp.):
 • Wn konto 221 „Należności z tytułu dochodów budżetowych”,
 • Ma konto 720 „Przychody z tytułu dochodów budżetowych”.

Przychody – nieprzypisane z tytułu dochodów budżetowych pochodzących z działalności podstawowej – wpływ bezpośrednio do kasy jednostki:
 • Wn konto 101 „Kasa”,

Przychody – nieprzypisane z tytułu dochodów budżetowych pochodzących z działalności podstawowej – wpływ bezpośrednio na rachunek bankowy jednostki:
 • Wn konto 130 „Rachunek bieżący jednostki”,

Zaliczenie do przychodów z tytułu dochodów budżetowych kwot, które wpłynęły na rachunek bankowy i zostały uprzednio zaewidencjonowane jako sumy do wyjaśnienia:
 • Wn konto 245 „Wpływy do wyjaśnienia”,
 • Ma konto 720 „Przychody z tytułu dochodów budżetowych”.


Przychody finansowe

Do ewidencji przychodów z tytułu operacji finansowych służy konto 750 „Przychody finansowe”. Opis do tego konta został zmieniony i obecnie wyraźnie wskazuje, że służy ono do ewidencji przychodów finansowych, do których zaliczane są m.in. odsetki za zwłokę w zapłacie należności.

Typowe zapisy na tym koncie to np.:

 • Należne dywidendy z tytułu udziałów w obcych podmiotach:
  • Wn konto 221 „Należności z tytułu dochodów budżetowych”,
  • Ma konto 750 „Przychody finansowe”.
 • Dywidendy z tytułu udziału w obcych podmiotach, bez przypisu:
  • Wn konto 130 „Rachunek bieżący jednostki”,
  • Ma konto 750 „Przychody finansowe”.
 • Przypis odsetek z tytułu zwłoki w regulowaniu należności stanowiących dochody budżetowe:
  • Wn konto 221 „Należności z tytułu dochodów budżetowych”,
  • Ma konto 750 „Przychody finansowe”.
 • Wpłata odsetek z tytułu zwłoki w regulowaniu należności stanowiących dochody budżetowe (bez przypisu):
  • Wn konto 130 „Rachunek bieżący jednostki”,
  • Ma konto 750 „Przychody finansowe”. Ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn.: Dz.U. z 2013 r. poz. 330 ze zm.).

Podstawa prawna:

 • Ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn.: Dz.U. z 2013 r. poz. 330 ze zm.).
 • Rozporządzenie ministra finansów z 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2013 r. poz. 289).

Elżbieta Gaździk, główna księgowa w jednostce budżetowej

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego w 2016 r.

pobierz

Resort finansów wyjaśnia jak liczyć prewspółczynnik

pobierz

Przetwarzanie danych osobowych w urzędach

pobierz

Zasady udostępniania informacji publicznej. Obowiązki urzędów

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 31992 )
Array ( [docId] => 31992 )