Skarga do NSA – ostatnia deska ratunku

Data: 27-10-2015 r.

Po wyczerpaniu możliwości odwoławczych od kary nałożonej przez ITD lub inne organy kontrole firmom transportowym pozostaje jeszcze droga sądowa. Sądem pierwszej instancji jest Wojewódzki Sąd Administracyjny, natomiast od jego wyroku przysługuje skarga kasacyjna rozpoznawana przez Naczelny Sąd Administracyjny (NSA), czyli organ sądowy drugiej instancji. Skargę kasacyjną wnosi się w terminie 30 dni od dnia doręczenia odpisu wyroku do wojewódzkiego sądu administracyjnego, który wydał zaskarżone orzeczenie.

Wojewódzki Sąd Administracyjny po dokonaniu wstępnej oceny skargi pod względem formalnym i materialnym przekazuje skargę wraz aktami sprawy do NSA. W zasadzie braki formalne skargi mogą być usunięte, zaś wymagania materialne, jeżeli nie są spełnione, prowadzą do niedopuszczalności skargi kasacyjnej.

Termin na wniesienie skargi kasacyjnej wynosi 30 dni od dnia doręczenia stronie odpisu orzeczenia wraz z uzasadnieniem. Nie jest więc możliwe wniesienie skargi kasacyjnej przed doręczeniem stronie powyższych dokumentów – skarga taka zostałaby uznana za przedwczesną i w efekcie odrzucona. Podobnie wojewódzki sąd administracyjny skargę odrzuci w sytuacji, gdy skargę kasacyjną wniesiono po upływie ustawowego terminu, jeżeli jest niedopuszczalna lub nie usunięto braków skargi w oznaczonym terminie. Skarga jest kierowana do rozpoznania przez sąd II instancji tylko gdy spełnia wszystkie wymagania.

Ważną różnicą w postępowaniu przed NSA jest obowiązek zastępstwa firmy przez prawnika. Warto jednak dodać, że taki przymus istnieje tylko na etapie sporządzenia skargi, czyli sama skarga kasacyjna musi być sporządzona przez adwokata lub radcę prawnego, natomiast strona postępowania może osobiście występować w postępowaniu sądowym i dokonywać wszystkich czynności procesowych ze skutkiem prawnym.

W skardze można ponieść naruszenie przepisów prawa materialnego lub naruszenie przepisów proceduralnych. W tym drugim przypadku wniesienie skargi jest dopuszczalne tylko gdy uchybienie formalne mogło mieć wpływ na wynik sprawy.

Adam Janus, ekspert w zakresie prawa transportowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 37946 )
Array ( [docId] => 37946 )