Zdarzenia losowe a kontrola ITD

Data: 29-03-2016 r.

Przechowywanie wykresówek oraz danych cyfrowych należy do podstawowych obowiązków firmy przewozowej. W trakcie kontroli na drodze kierowca jest zobowiązany do okazania wykresówek lub danych cyfrowych z ostatnich 28 dni. Po tym okresie ma obowiązek zwrotu tych dokumentów do firmy, która musi je przechowywać przez rok. Dokumenty te należy gromadzić chronologicznie oraz odpowiednio je zabezpieczyć przez ewentualną utratą.

Kontrolerzy bardzo skrupulatnie sprawdzają obowiązek właściwego przechowywania dokumentacji potwierdzającej czas pracy kierowcy i sceptycznie podchodzą do okoliczności, w których utracono wykresówki lub dane cyfrowe z karty kierowcy i tachografu cyfrowego. Co prawda można się odwołać od nałożonej kary, ale to zawsze będzie wymagało od firmy nie tylko odpowiedniego uzasadnienia, ale przede wszystkim udowodnienia.

 

Podstawę prawną do odwołania stanowi art. 92c ustawy o transporcie drogowym, zgodnie z którym nie wszczyna się postępowania w sprawie nałożenia kary, jeżeli okoliczności sprawy i dowody wskazują, że przewoźnik nie miał wpływu na powstanie naruszenia, a nastąpiło ono wskutek zdarzeń i okoliczności, których nie mógł przewidzieć. Na bazie tego przepisu dotychczas ugruntowało się stanowisko sądów administracyjnych, które w swoich wyrokach zazwyczaj podtrzymują rozstrzygnięcia kontrolerów w sprawie utraty wykresówek na skutek różnych okoliczności.

Należy jednak pamiętać, że przywołany powyżej przepis na charakter wyjątkowy, zaś na przedsiębiorcy spoczywa ciężar nie tylko wykazania, ale także udowodnienia takich okoliczności. Firma musi wykazać, że dołożyła należytej staranności, organizując pracę kierowców, a z drugiej strony wykazać realny brak wpływu na powstanie naruszenia.

Kontrolerzy nie mają obowiązku badać czy zaistniały okoliczności, na które przewoźnik nie miał wpływu i czy powstanie naruszenia było od niego niezależne. Ciężar dowodzenia takich okoliczności spoczywa na przedsiębiorcy, gdyż to on musi wykazać zaistnienie takich okoliczności. Najczęściej firmy poprzestają tylko na samym oświadczeniu, które nie jest wystarczające. Przykładowo, w przypadku kradzieży wykresówek to na przewoźniku spoczywa obowiązek wykazania, że uczynił wszystko, czego można od niego oczekiwać w celu skutecznego zabezpieczenia przechowywanych dokumentów w taki sposób, aby zminimalizować w możliwie największym stopniu ryzyko kradzieży.

Z oczywistych względów nie można przewidzieć zdarzeń losowych takich jak kradzież, powódź czy pożar, ale można poczynić odpowiednie kroki, aby zmniejszyć ryzyko ich wystąpienia. Dodatkowo zawsze będą rozpatrywane okoliczności towarzyszące utracie dokumentów. Zupełnie inaczej będzie rozpatrywana kwestia utraty wykresówek w trakcie bieżącej działalności firmy, a zupełnie inaczej, jeżeli do utraty dojdzie np. po otrzymaniu przez firmę zawiadomienia o kontroli.

Z drugim przypadkiem kontrolerzy najczęściej mają do czynienia, jednakże w takich sytuacjach raczej nie można liczyć na ich przychylność. Natomiast pierwszy przypadek będzie każdorazowo rozpatrywany i daje duże prawdopodobieństwo uwzględnienia na korzyść firmy. Konieczne jednak będzie potwierdzenie zgłoszenie utraty dokumentów na policję – w przypadku kradzieży lub protokołu ze straży pożarnej w sytuacji np. pożaru. Takie czynności jednak muszą być podjęte przed otrzymaniem zawiadomienia o kontroli i być okazane tuż po jej rozpoczęciu. Niestety, najczęściej nawet jeżeli dojdzie do utraty wykresówek, firmy bagatelizują obowiązek zgłoszenia i dokonują tego dopiero przed kontrolą. Takie zachowanie będzie niekorzystnie świadczyło o firmie. Dodatkowo kontrolujący może nabrać podejrzeń co do prawidłowego jej działania.

Każda okoliczność utraty dokumentacji potwierdzającej aktywność kierowców będzie badana indywidualnie. Samo jej uprawdopodobnienie nie skutkuje automatycznym wyłączeniem odpowiedzialności.

Adam Janus, ekspert z zakresu transportu

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 38805 )
Array ( [docId] => 38805 )