Zmiany w Kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia

Data: 04-03-2014 r.

Sejm przegłosował zmiany w Kodeksie w sprawach o wykroczenia. Głównym celem nowelizacji, jest uproszczenie i przyspieszenie postępowań sądowych w sprawach o wykroczenia. Dużym ułatwieniem ma być protokół elektroniczny.

Zmiany obejmą m.in. postępowania dotyczące naruszeń wymienionych w załączniku nr 1 i 2 do ustawy o transporcie drogowym oraz wykroczeń drogowych np. zarejestrowanych przez fotoradary.

Szybsze postępowanie ma być możliwe dzięki protokołowi sporządzanemu za pomocą urządzenia rejestrującego dźwięk (np. dyktafonu) albo obraz i dźwięk (np. kamery). Takie rozwiązanie ma umożliwić również wierne odtworzenie przebiegu sprawy.

Protokół pisemny nie zniknie jednak zupełnie, choć będzie miał znacznie okrojoną formę. Znajdą się nim jedynie:

  • oznaczenie rozpoznawanej sprawy, sądu, czasu i miejsca rozprawy oraz w niezbędnym zakresie osób w niej uczestniczących,
  • informacja co do jawności rozprawy i trybu postępowania,
  • wydane na rozprawie postanowienia i zarządzenia,
  • wniesione ustnie na rozprawie zażalenia,
  • niektóre istotne informacje o przebiegu postępowania np.: o złożeniu lub cofnięciu żądania ścigania wykroczenia.

W szczególnych przypadkach, w celu zapewnienia prawidłowego orzekania w sprawie, możliwe będzie spisanie części protokołu z nagrania. Kompletny protokół pisemny będzie sporządzany w sytuacji, gdy nagranie rozprawy będzie niemożliwe z przyczyn technicznych. Ponadto w sytuacjach, w których utrwalenie przebiegu rozprawy nie będzie możliwe z przyczyn technicznych, będzie sporządzany kompletny protokół pisemny.

Strony, ich obrońcy, pełnomocnicy oraz przedstawiciele ustawowi będą mogli zapoznać się z elektroniczną wersją protokołu w siedzibie sądu, lub w przypadku obwinionego pozbawionego wolności – w zakładzie karnym.

W przypadku zastosowania w sprawie protokołu elektronicznego uzasadnienie wyroku będzie sporządzane z urzędu wyłącznie w formie ustnej. Strona, będzie mogła w nieprzekraczalnym terminie 7 dni złożyć wniosek o sporządzenie i doręczenie jej wersji papierowej takiego uzasadnienia. Termin na wniesienie apelacji wyniesie kolejne 7 dni od daty otrzymania wyroku wraz z uzasadnieniem.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 34090 )
Array ( [docId] => 34090 )

Array ( [docId] => 34090 )