Wypadek kierowcy w trakcie załadunku lub rozładunku

Data: 09-02-2016 r.

Kierowca w czasie wykonywania obowiązków służbowych, z uwagi na szeroki zakres czynności zaliczanych do czasu pracy, może ulec wypadkowi na terenie macierzystego zakładu pracy, w trakcie poruszania się pojazdem po drogach publicznych, w czasie pobytu na parkingu, a także na terenie innej firmy. Odszkodowanie pieniężne w związku z wypadkiem przy pracy kierowca może otrzymać z ubezpieczenia społecznego oraz od pracodawcy.

Zgodnie z branżowymi przepisami, czasem pracy kierowcy jest czas od rozpoczęcia do zakończenia pracy, która obejmuje wszystkie czynności związane z wykonywaniem przewozu drogowego, w tym załadowywanie i rozładowywanie oraz nadzór nad załadunkiem i wyładunkiem.

Kierowca, który w trakcie wykonywania tego rodzaju czynności ulegnie wypadkowi, zgłasza to niezwłocznie pracodawcy.

Wymagana jest dokumentacja wypadku

Obowiązujące procedury w związku ze zgłoszeniem zdarzenia wypadkowego w czasie pracy oraz zasady ustalania i wypłaty przysługujących świadczeń wypadkowych zawarte zostały odpowiednio w rozporządzeniu w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadku przy pracy i chorób zawodowych. Podstawowym dokumentem, jaki jest wymagany do ustalenia uprawnień do świadczeń odszkodowawczych, jest protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy. Dokument powinien być sporządzony w terminie nie później niż 14 dni od dnia uzyskania zawiadomienia o wypadku.

Roszczenia cywilne kierowcy

Pracownik, który uległ wypadkowi, może dodatkowo dochodzić roszczeń na drodze postępowania cywilnego. Zgodnie z art. 415 Kodeksu cywilnego, kto ze swej winy wyrządził drugiemu szkodę, ma obowiązek jej naprawienia. Znaczenie mają również przepisy art. 444 i 445 kc. Zgodnie z poglądem sądu, roszczenia cywilnoprawne mają charakter uzupełniający do świadczeń należnych z ubezpieczenia społecznego, postępowanie cywilne powinno zatem nastąpić po wydaniu decyzji w sprawie przyznania świadczeń przez ZUS.

Występując na drogę sądową z określonymi roszczeniami, to na pracowniku spoczywa obowiązek udowodnienia winy pracodawcy, wykazania poniesionej szkody w wyniku wypadku oraz związek przyczynowy pomiędzy wypadkiem przy pracy a powstaniem szkody. Zdaniem sądu nie jest  wystarczające przedstawienie wyłącznie wspomnianego protokołu powypadkowego.

Wyłączenie odpowiedzialności pracodawcy

Okolicznością wyłączającą odpowiedzialność pracodawcy będzie sytuacja, w której do wypadku doszło na skutek działania osoby trzeciej, za którą pracodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności, nie łączy ich zatem jakikolwiek stosunek prawny wynikający z prowadzonej działalności przedsiębiorstwa. W innym przypadku pracodawca powinien liczyć się z pociągnięciem do odpowiedzialności.

Grzegorz Sobota, ekspert z zakresu prawa transportowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 38565 )
Array ( [docId] => 38565 )

Array ( [docId] => 38565 )