Jednolity europejski dokument zamówienia – wszystko, co musisz o nim wiedzieć, aby właściwie ocenić oferty

Autor: Małgorzata Niezgoda-Kamińska
Data: 15-09-2016 r.

Wykonawca składa jednolity europejski dokument zamówienia wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofertą w zależności od trybu prowadzonego postępowania. Zatem dokument ten powinien być aktualny odpowiednio na dzień składania ofert lub wniosku.

Jednolity europejski dokument zamówienia zawiera oficjalne oświadczenie wykonawcy, w którym stwierdza on, że:

 • odpowiednie podstawy wykluczenia z postępowania nie mają względem niego zastosowania,

 • odpowiednie kryteria kwalifikacji są spełnione i

 • przedstawi określone wymagane przez zamawiającego w dokumentacji informacje.

Wykonawca składa jednolity europejski dokument zamówienia w trybach jednoetapowych wraz z ofertą, a w procedurach wieloetapowych – z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

Zawartość oświadczenia – 6 niezbędnych elementów

 

Jednolity europejski dokument zamówienia powinien zawierać co najmniej następujące informacje:

 1. oświadczenie wykonawcy, że nie zachodzą w stosunku do niego przesłanki (podstawy) wykluczenia z prowadzonego postępowania,

 2. oświadczenie wykonawcy o spełnianiu przez niego warunków udziału w postępowaniu,

 3. oświadczenie wykonawcy o spełnianiu przez niego kryteriów selekcji służących do ograniczenia liczby wykonawców dopuszczonych do udziału w postępowaniu,

 4. określenie organu publicznego lub osoby trzeciej odpowiedzialnych za wystawienie dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia oraz w stosownych przypadkach spełnianie warunków udziału w postępowaniu i kryteriów selekcji,

 5. formalne oświadczenie wykonawcy, z którego wynika, że wykonawca będzie w stanie na żądanie i bez zwłoki przedstawić dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu i kryteriów selekcji,

 6. informacje niezbędne w celu uzyskania przez zamawiającego dokumentów potwierdzających bezpośrednio za pomocą bazy danych wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofertą w zależności od trybu postępowania.

Obecnie jednolity europejski dokument zamówienia jest wnoszony pisemnie, natomiast po dniu 18 kwietnia 2018 r. składany będzie wyłącznie w formie elektronicznej. Regulacja ta wynika z przepisów przejściowych nowelizacji ustawy Pzp (ustawy nowelizującej z 22 czerwca 2016 r.).

Urząd Zamówień Publicznych na swojej stronie internetowej opublikował edytowalną wersję formularza JEDZ/ESPD. Wzór jest gotowy do wykorzystania, wystarczy jedynie wpisać dane dotyczącego konkretnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Znajduje się tam również pomocna instrukcja wypełnienia tego dokumentu.

Praktyczne aspekty

Wykonawca będzie składał jednolity europejski dokument zamówienia wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofertą w zależności od trybu prowadzonego postępowania. Zatem dokument ten powinien być aktualny odpowiednio na dzień składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

Wykonawcy mogą wielokrotnie wykorzystać JEDZ użyty we wcześniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia, oczywiście pod warunkiem, że zawarte w nim informacje są nadal prawidłowe i w dalszym ciągu istotne.

Uznać należy, że jednolity europejski dokument zamówienia można uzupełniać na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp. W sytuacji, gdy:

 • wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, albo też

 • oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy czy budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości,

zamawiający jest uprawniony do wezwania wykonawcy do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia oraz do udzielania względem nich wyjaśnień we wskazanym przez siebie terminie.

Obowiązek ten jest wyłączony, gdy mimo ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy będzie podlegać odrzuceniu albo konieczne będzie unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Małgorzata Niezgoda-Kamińska aplikant radcowski, specjalista ds. zamówień publicznych z wieloletnim doświadczeniem

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 39627 )
Array ( [docId] => 39627 )