Kryterium wyboru ofert

Autor: Szczurek Piotr
Data: 11-06-2012 r.

Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze ofert, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny stanowi jeden z elementów koniecznych specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Czyli już na etapie sporządzania specyfikacji zamawiający ma obowiązek wskazania pod jakim kątem oceniane będą złożone oferty i w jaki sposób dokona wyboru najkorzystniejszej z nich.

Przez pojęcie oferty najkorzystniejszej należy rozumieć ofertę, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia publicznego, albo ofertę z najniższą ceną, a w przypadku zamówień publicznych w zakresie działalności twórczej lub naukowej, których przedmiotu nie można z góry opisać w sposób jednoznaczny i wyczerpujący – ofertę, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia publicznego.

Ustawa nie obliguje zatem zamawiającego do stosowania jednego, konkretnego kryterium. Wymaga jedynie, by było ono znane wykonawcom oraz w sposób obiektywny pozwalało ocenić i wybrać ofertę najkorzystniejszą dla zamawiającego.

Niestety w praktyce obserwuje się niepokojącą tendencję do swoistego spłaszczania znaczenia kryterium wyboru ofert, poprzez ich wybór na podstawie jedynego kryterium najniższej ceny. Kryterium to ma charakter matematyczny i w takim ujęciu jest "najbezpieczniejsze" dla zamawiającego, pozwalając mu uniknąć nieporozumień oraz posądzenia o stronniczość przy wyborze oferty "najkorzystniejszej". Z drugiej jednak strony cena wdrożenia projektu (a więc de facto cena zamieszczona w ofercie) nie uwzględnia kosztów przyszłej eksploatacji przedmiotu zamówienia, a często również jakości materiałów koniecznych do jego wykonania.

Tymczasem obiektywnie o wiele korzystniejszy dla zamawiającego stosunek ceny do jakości, czy też dowolnie inaczej dobranych kryteriów, zamawiający mógłby uzyskać poprzez odejście od stosowania ceny jako jedynego kryterium wyboru, a w zamian poprzez dokładniejsze precyzowanie wymagań dotyczących samego przedmiotu zamówienia. Wymaga to jednak jednoznacznego i wyczerpującego opisania wszystkich kryteriów oceny ofert przy jednoczesnym zachowaniu zgodności postanowień specyfikacji z ustawą.

Szczurek Piotr

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak wygrywać przetargi

pobierz

Opis przedmiotu zamówienia

pobierz

5 najważniejszych zmian w nowelizacji Prawa zamówień publicznych

pobierz

Jak stosować nowe przepisy Prawa zamówień publicznych?

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 32379 )
Array ( [docId] => 32379 )