Kryteria oceny ofert przed zmianami i po zmianach

Data: 28-01-2016 r.

Należy zauważyć, iż zgodnie z przepisami ustawy obowiązującymi do 19 października 2014 r. ustawodawca, w zakresie doboru kryteriów oceny ofert dopuszczał rozwiązania, które nie zapewniały wyboru oferty najkorzystniejszej ekonomicznie i najefektywniejszej, a jedynie najtańszej. W obecnym stanie prawnym sytuacja zamawiającego w zakresie zasad ustanawiania kryteriów oceny ofert uległa znaczącej zmianie.

Dotychczas zamawiający w przypadku każdego rodzaju zamówień miał możliwość wyboru na podstawie kryterium:

 
  1. ceny lub
  2. ceny i innych kryteriów odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

Zgodnie z art. 83 ust. 1 ustawy Pzp zamawiający miał obowiązek przyjąć drugi wariant oceny ofert jedynie wówczas, gdy dopuszczał możliwość złożenia przez wykonawców ofert wariantowych. Najkorzystniejszą ofertą w takiej sytuacji mogła być tylko ta, która przedstawiała najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia.

Patologia cenowa

Dotychczasowe zapisy określające dopuszczalne kryteria jako cenę albo cenę i inne kryteria były krytykowane, ponieważ w związku z obawami przed ewentualnymi zastrzeżeniami pokontrolnymi zamawiający zdecydowanie preferowali stosowanie wyłącznie kryterium cenowego. Z danych wynikających z rocznych sprawozdań prezesa UZP wynika, iż w 2012 roku w postępowaniach o wartości powyżej progów unijnych było tak w 76% przypadków, a w roku 2013 nawet w 85% postępowań. Natomiast w zamówieniach o wartości poniżej progów unijnych udzielanych w ostatnich latach zamawiający ustanawiali cenę jako jedyne kryterium tylko w przypadku około 91-92% postępowań. W efekcie prowadziło to nierzadko do zakupu usług lub dostaw o bardzo niskiej jakości, ale za to tanich. To z kolei nie pozwalało na uzyskanie najlepszych efektów z określonych nakładów, co powinno stanowić podstawowy cel zamawiającego przestrzegającego zasad dyscypliny finansów publicznych.

Kryteria po nowelizacji

Od 19 października 2014 r. kryteriami oceny ofert zawsze muszą być zarówno cena, jak i inne kryteria odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

Z uzasadnienia projektu nowelizacji ustawy wynika, iż miała ona na celu doprowadzenie do preferowania przez zamawiających takich wykonawców, którzy będą proponować rozwiązania innowacyjne. Może mieć to fundamentalne znaczenie w zwiększeniu wzrostu gospodarczego oraz budowaniu gospodarki opartej na wiedzy. Z tego względu kryterium innowacyjności zostało wprowadzone do katalogu przykładowych kryteriów wymienianych w ustawie Pzp.

Zgodnie ze znowelizowanym art. 91 ust. 2a ustawy Pzp w obecnym stanie prawnym kryterium ceny może zostać zastosowane jako jedyne i wyłączne kryterium oceny ofert jedynie wyjątkowo i tylko w przypadku, gdy przedmiot zamówienia jest powszechnie dostępny oraz ma ustalone standardy jakościowe. Zatem od dnia wprowadzenia nowych przepisów najkorzystniejszą ofertą jest ta, która przedstawiać będzie najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia. Należy jednak pamiętać, iż nadal obowiązkowym kryterium oceny ofert zawsze musi być cena. Zamawiający ma możliwość przypisana jej dowolnej wagi, ponieważ ustawodawca w żadnym przepisie nie wskazał, jaką wartość procentową w stosunku do innych wybranych kryteriów ma stanowić. Powinno zależeć to od priorytetów, jakie zamawiający przyjmie w danym postępowaniu.

Dominika Perkowska, prawnik z wieloletnią praktyką w dziedzinie zamówień publicznych, była m.in. zastępcą naczelnika wydziału zamówień publicznych w dużej instytucji zamawiającej, obecnie główny specjalistą ds. zamówień publicznych w firmie wykonawczej

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak wygrywać przetargi

pobierz

Opis przedmiotu zamówienia

pobierz

5 najważniejszych zmian w nowelizacji Prawa zamówień publicznych

pobierz

Jak stosować nowe przepisy Prawa zamówień publicznych?

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 38489 )
Array ( [docId] => 38489 )