Dobór kryteriów oceny ofert po nowelizacji

Data: 28-01-2016 r.

W wyniku zmiany przepisów zamawiający mają ograniczoną możliwość stosowania ceny jako jedynego kryterium oceny ofert. Prawidłowe dobranie kryteriów do rodzaju przedmiotu zamówienia może w istotnym stopniu wpłynąć na uzyskanie przez zamawiającego w pełni zadowalającego rezultatu w postaci należycie wykonanego zamówienia.

W wyniku nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej: Pzp), która weszła w życie 19 października 2014 r., zaszły bardzo istotne zmiany w zakresie określania kryteriów oceny ofert. Aktualnie zgodnie z art. 91 ust. 2a ustawy Pzp kryterium ceny może być zastosowane jako jedyne, jeżeli przedmiot zamówienia jest powszechnie dostępny oraz ma ustalone standardy jakościowe, z zastrzeżeniem art. 76 ust. 2 ustawy Pzp, który stanowi, że zamawiający dopuszcza do udziału w licytacji elektronicznej i zaprasza do składania ofert wszystkich wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu, określając w zaproszeniu termin związania ofertą wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę.

 

Natomiast zamawiający, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 i 2 (jednostki sektora finansów publicznych oraz inne państwowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej), mogą zastosować tylko kryterium ceny, jeżeli dodatkowo wykażą w załączniku do protokołu postępowania, w jaki sposób zostały uwzględnione w opisie przedmiotu zamówienia koszty ponoszone w całym okresie korzystania z przedmiotu zamówienia.

Prawidłowe dobranie kryteriów do rodzaju przedmiotu zamówienia może w istotnym stopniu wpłynąć na uzyskanie przez zamawiającego w pełni zadowalającego rezultatu w postaci należycie wykonanego zamówienia. Ustalenie kryteriów oceny ofert nie może więc być dziełem przypadku. Zgodnie bowiem z nadal aktualnym art. 91 ustawy Pzp, dokonując wyboru najkorzystniejszej oferty, zamawiający ma obowiązek opierać się wyłącznie na kryteriach oceny ofert, które wskazał w siwz.

Dominika Perkowska, prawnik z wieloletnią praktyką w dziedzinie zamówień publicznych, była m.in. zastępcą naczelnika wydziału zamówień publicznych w dużej instytucji zamawiającej, obecnie główna specjalistka ds. zamówień publicznych w firmie wykonawczej

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak wygrywać przetargi

pobierz

Opis przedmiotu zamówienia

pobierz

5 najważniejszych zmian w nowelizacji Prawa zamówień publicznych

pobierz

Jak stosować nowe przepisy Prawa zamówień publicznych?

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 38480 )
Array ( [docId] => 38480 )