Czy wolno wyjaśniać z wykonawcą treść oferty w zakresie kryteriów?

Autor: Andrzela Gawrońska-Baran
Data: 02-04-2020 r.

Pytanie

Czy zamawiający jest zobowiązany wyjaśniać treść oferty złożonej w przetargu nieograniczonym, jeżeli nie wynika z niej jednoznacznie, czy zaproponowane rozwiązanie techniczne spełnia kryterium oceny technicznej o wadze 10% (zamawiający przyznaje za nie 10%, a za inne 0%)?

Odpowiedź

Zamawiający − co do zasady może (nie ma obowiązku) − skorzystać z uprawnienia do wyjaśnienia treści oferty w trybie art. 87 ust. 1 ustawy Pzp, również w zakresie związanym z kryterium oceny ofert.

Wyjaśnienie

W opisanej sytuacji warto zwrócić uwagę na wyrok KIO z 31 października 2018 r. (sygn. akt KIO 2143/18), w którym stwierdzono, że zamawiający w drodze art. 87 ust. 1 ustawy Pzp może wyjaśnić nieścisłości w ofercie, nawet jeżeli dotyczą kryteriów oceny ofert. Zdaniem KIO, wezwanie do wyjaśnienia treści oferty w zakresie podstawowych informacji, które wykonawca pominął w tabeli w ofercie, jest uzasadnione, nawet gdyby spowodowało to przyznanie wykonawcy dodatkowych punktów w danym kryterium oceny.

Niemniej jednak (w kontekście chociażby przywołanego wyroku KIO), opowiadam się za tym, aby każdorazowo w danym stanie faktycznym ustalić, czy ewentualne wyjaśnienia na skutek wezwania zamawiającego na podstawie art. 87 ust. 1 ustawy Pzp doprecyzowałaby okoliczności wynikające wprost z całościowej treści oferty czy też prowadziły de facto do uzupełnienia treści oferty.

Trzeba bowiem pamiętać, że w wyniku wezwania do wyjaśnień wykonawca może jedynie uszczegóławiać informacje pierwotnie podane w ofercie. Nie ma natomiast prawa uzupełniać czy w sposób niedozwolony zmieniać oferty, zwłaszcza w zakresie informacji poddawanych ocenie w ramach kryterium.

Orzeczenie

KIO w wyroku z 19 kwietnia 2017 r. (sygn. akt KIO 638/17) wskazała, że − co do zasady − informacje zawarte w ofertach wykonawców i oceniane w kryteriach oceny ofert nie podlegają uzupełnieniu i modyfikacji po upływie terminu na składanie ofert.

Podstawa prawna

 art. 87 ust. 1, art. 91 ust. 2 i 2d ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r. poz. 1843). 

Andrzela Gawrońska-Baran radca prawny, doktor nauk prawnych, była wiceprezes Urzędu Zamówień Publicznych, w latach 2010−2016 dyrektor departamentu zamówień publicznych w dużej instytucji zamawiającej

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak wygrywać przetargi

pobierz

Opis przedmiotu zamówienia

pobierz

5 najważniejszych zmian w nowelizacji Prawa zamówień publicznych

pobierz

Jak stosować nowe przepisy Prawa zamówień publicznych?

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 41135 )
Array ( [docId] => 41135 )