Kopię odwołania można przesłać zamawiającemu po godzinach pracy

Data: 21-01-2015 r.

Jeśli kopia odwołania wpłynęła do zamawiającego faksem lub drogą elektroniczną po godzinach pracy zamawiającego, ale w terminie na jego wniesienie, domniemywa się, że mógł on zapoznać się z jego treścią.

Nowelizacją ustawy Prawo zamówień publicznych z 2009 r. zlikwidowano instytucję protestu. Tym samym odwołanie stało się pierwszym środkiem odwoławczym przysługującym wykonawcom i innym uprawnionym podmiotom wobec czynności i zaniechań zamawiającego. Odwołanie wnosi się do prezesa Krajowej Izby Odwoławczej (KIO) w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu (art. 180 ust. 4 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych; dalej: ustawa Pzp).

Odwołujący ma obowiązek przesłać kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do jego wniesienia w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Istnieje domniemanie, że zamawiający mógł zapoznać się z treścią pisma przed tym czasem, jeżeli przed upływem terminu do jego wniesienia kopię odwołania przesłano mu faksem lub drogą elektroniczną (art. 180 ust. 5 ustawy Pzp).

Obalenie domniemania wynikającego z art. 180 ust. 5 ustawy Pzp wymagałoby wykazania przez zamawiającego, iż zaistniała taka okoliczność, która uniemożliwiałaby mu nawet potencjalną możliwość zapoznania się z treścią odwołania (wyrok KIO z 3 lipca 2012 r., KIO 128/12).

Terminy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego należy obliczać zgodnie z regulacjami ustawy z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny. Wskazują one, że termin oznaczony w dniach kończy się z upływem ostatniego dnia. Oznacza to zatem, iż terminy liczy się w dniach pełnych, a zamawiający nie może ich skracać, np. przyjmując, że z treścią wpływających do niego wiadomości mógł zapoznać się jedynie w godzinach pracy swojej jednostki (wyrok KIO z 13 maja 2011 r., KIO 933/11). Potwierdzenie tej tezy znajdziemy w także w wyroku KIO z 2 kwietnia 2014 r. (KIO 568/14).

Karol Jaworski, prawnik z doświadczeniem w prawie zamówień publicznych

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak wygrywać przetargi

pobierz

Opis przedmiotu zamówienia

pobierz

5 najważniejszych zmian w nowelizacji Prawa zamówień publicznych

pobierz

Jak stosować nowe przepisy Prawa zamówień publicznych?

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 36424 )
Array ( [docId] => 36424 )