Przystąpienie do postępowania odwoławczego

Autor: Szczurek Piotr
Data: 11-06-2012 r.

Zamawiający ma obowiązek przesłania w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię odwołania innym wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamieszczenia jej również na stronie internetowej oraz wezwania wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.

Zasada jawności postępowań przetargowym znajduje swoje odzwierciedlenie również w postępowaniu odwoławczym. Jego stronami są co prawda tylko zamawiający oraz wykonawca, który wniósł odwołanie, ale ustawa - Prawo zamówień publicznych nakłada na zamawiającego obowiązek przesłania w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię odwołania innym wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamieszczenia jej również na stronie internetowej oraz wezwania wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.

Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść tej strony.

Jaki interes może mieć wykonawca przystępujący po stronie zamawiającego? Najczęściej odwołanie wnosi ten wykonawca, którego oferta została odrzucona przez zamawiającego lub też nie została uznana za najkorzystniejszą. W tej sytuacji w interesie wykonawcy, który wygrał przetarg jest utrzymanie korzystnego dla siebie rezultatu i oczywistym jest, że będzie on chciał uczestniczyć w postępowaniu odwoławczym.

Przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego jest jednak jeszcze bardziej istotne z innego powodu. Zgodnie z treścią ustawy zamawiający może uwzględnić całość zarzutów podniesionych w odwołaniu, na skutek czego Krajowa Izba Odwoławcza może umorzyć postępowanie na posiedzeniu niejawnym, a zamawiający najczęściej powtórzy całe postępowanie przetargowe lub też ponownie oceni złożone oferty, co może prowadzić do wyboru innego wykonawcy niż pierwotnie.

Oczywistym jest zatem, iż w interesie wykonawcy, który wygrał przetarg jest utrzymanie korzystnego dla siebie wyniku. Z tego też powodu powinien on bezwzględnie zawsze przystąpić do postępowania po stronie zamawiającego i w razie uwzględnienia przez niego całości zarzutów podniesionych w odwołaniu, wnieść od tej czynności sprzeciw. Gwarantuje to bowiem rozpoznanie sprawy przez Krajową Izbę Odwoławczą i uniemożliwia zamawiającemu niezgodne z prawem unieważnienie postępowania lub też jakiekolwiek inne działanie, skierowane na forowanie jednego z wykonawców.

Szczurek Piotr

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak wygrywać przetargi

pobierz

Opis przedmiotu zamówienia

pobierz

5 najważniejszych zmian w nowelizacji Prawa zamówień publicznych

pobierz

Jak stosować nowe przepisy Prawa zamówień publicznych?

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 32382 )
Array ( [docId] => 32382 )