Przystąpienie do postępowania odwoławczego

Autor: Szczurek Piotr
Data: 11-06-2012 r.

Zamawiający ma obowiązek przesłania w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię odwołania innym wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamieszczenia jej również na stronie internetowej oraz wezwania wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.

Zasada jawności postępowań przetargowym znajduje swoje odzwierciedlenie również w postępowaniu odwoławczym. Jego stronami są co prawda tylko zamawiający oraz wykonawca, który wniósł odwołanie, ale ustawa - Prawo zamówień publicznych nakłada na zamawiającego obowiązek przesłania w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię odwołania innym wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamieszczenia jej również na stronie internetowej oraz wezwania wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.

Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść tej strony.

Jaki interes może mieć wykonawca przystępujący po stronie zamawiającego? Najczęściej odwołanie wnosi ten wykonawca, którego oferta została odrzucona przez zamawiającego lub też nie została uznana za najkorzystniejszą. W tej sytuacji w interesie wykonawcy, który wygrał przetarg jest utrzymanie korzystnego dla siebie rezultatu i oczywistym jest, że będzie on chciał uczestniczyć w postępowaniu odwoławczym.

Przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego jest jednak jeszcze bardziej istotne z innego powodu. Zgodnie z treścią ustawy zamawiający może uwzględnić całość zarzutów podniesionych w odwołaniu, na skutek czego Krajowa Izba Odwoławcza może umorzyć postępowanie na posiedzeniu niejawnym, a zamawiający najczęściej powtórzy całe postępowanie przetargowe lub też ponownie oceni złożone oferty, co może prowadzić do wyboru innego wykonawcy niż pierwotnie.

Oczywistym jest zatem, iż w interesie wykonawcy, który wygrał przetarg jest utrzymanie korzystnego dla siebie wyniku. Z tego też powodu powinien on bezwzględnie zawsze przystąpić do postępowania po stronie zamawiającego i w razie uwzględnienia przez niego całości zarzutów podniesionych w odwołaniu, wnieść od tej czynności sprzeciw. Gwarantuje to bowiem rozpoznanie sprawy przez Krajową Izbę Odwoławczą i uniemożliwia zamawiającemu niezgodne z prawem unieważnienie postępowania lub też jakiekolwiek inne działanie, skierowane na forowanie jednego z wykonawców.

Szczurek Piotr

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak wygrywać przetargi

pobierz

5 najważniejszych zmian w nowelizacji Prawa zamówień publicznych

pobierz

Opis przedmiotu zamówienia

pobierz

Jak stosować nowe przepisy Prawa zamówień publicznych?

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 32382 )
Array ( [docId] => 32382 )

Array ( [docId] => 32382 )