Odwołanie wykonawcy robót budowlanych do KIO

Data: 14-12-2012 r.

Odwołanie jest jednym ze środków ochrony prawnej przysługującym wykonawcom. Jednak nie w każdym przypadku można się odwoływać do KIO. Wynika to z regulacji ustawy Prawo zamówień publicznych odnoszących się zarówno do czynności, jakie można zaskarżyć, ale również do wartości szacunkowej danego zamówienia.

Wykonawca ma prawo złożyć odwołanie, gdy zamawiający dopuści się niezgodnej z prawem czynności podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub zaniechania czynności, do której jest zobowiązany na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych (art. 180 ust. 1).

Zarzuty na przetarg budowlany

Przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych wprowadzają pewne ograniczenia co do możliwości złożenie odwołania do Prezesa KIO. Nie są one jednak spowodowane rodzajem zamówienia publicznego np. robotami budowlanymi, lecz wartością danego zamówienia. Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż progi unijne, to wykonawca ma prawo złożyć odwołanie wyłącznie wobec następujących czynności:

  • wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę;
  • opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;
  • wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
  • odrzucenia oferty odwołującego.

Wynika to z art. 180 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

W przypadku zamówienia poniżej rogów unijnych takie ograniczenie nie istnieje. Ze względu jednak na fakt, iż przetargi na roboty budowlane opiewają na bardzo duże kwoty, to zazwyczaj wartość ich przekracza progi unijne. Tym samym nie ma ograniczenia co do możliwości złożenia odwołania tylko na niektóre czynności zamawiającego.

Skuteczne odwołanie do KIO

Aby przygotowany przez środek ochrony prawnej wywarł skutek, wykonawca musi:

  • określić czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzucasz niezgodność z ustawą Prawo zamówień publicznych,
  • przedstawić zwięźle zarzuty,
  • wskazać swoje żądanie oraz
  • wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania (art. 180 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych)

Autor: Anna Śmigulska-Wojciechowska, prawnik specjalizujący się w tematyce zamówień publicznych


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak wygrywać przetargi

pobierz

Opis przedmiotu zamówienia

pobierz

5 najważniejszych zmian w nowelizacji Prawa zamówień publicznych

pobierz

Jak stosować nowe przepisy Prawa zamówień publicznych?

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 32383 )
Array ( [docId] => 32383 )