Odrzucenie odwołania złożonego przez wykonawcę

Data: 13-08-2013 r.

Zaniechanie przekazania zamawiającemu dokumentów uzasadniających złożenie odwołania wraz z kopią odwołania nie uprawnia organu odwoławczego do odrzucenia odwołania wykonawcy (IX Ga 179/13).

Konsorcjum wykonawców złożyło odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej, kwestionując tym samym wyłączenie z udziału w postępowaniu przetargowym. Powodem wykluczenia było złożenie nieprawdziwych informacji oraz odrzucenie samej oferty na skutek rażąco niskiej ceny. KIO stwierdziła, że konsorcjum nie załączyło dowodów na poparcie podnoszonych zarzutów wobec zamawiającego. Nie przekazało też kopii odwołania zamawiającemu przed upływem terminu wniesienia środka odwoławczego. Tym samym zamawiający nie miał możliwości zapoznania się z treścią zarzutów.

 
Wobec powyższego prezes Urzędu Zamówień Publicznych złożył skargę na postanowienie KIO do Sądu Okręgowego w Katowicach. Sąd w związku ze skargą orzekł, iż przesłanki odrzucenia odwołania wykonawcy w postępowaniu przetargowym należy interpretować ściśle. Tym samym sąd zmienił postanowienie Krajowej Izby Odwoławczej z 19 lutego 2013 r. (KIO 252/13) w przedmiocie odrzucenia odwołania wykonawcy i uwzględnił skargę prezesa UZP. Oddalił również odwołanie konsorcjum wykonawców kwestionujących wykluczenie z udziału w postępowaniu przetargowym.


W ocenie sądu głównym celem postępowania odwoławczego na podstawie Prawa zamówień publicznych jest merytoryczne rozstrzygnięcie rozważanych kwestii faktyczno-prawnych. Odrzucenie odwołania wykonawcy w sposób bezpodstawny, jak było to w przypadku postanowienia KIO, zaburza całą istotę postępowania odwoławczego. Sens instytucji polega na rozstrzygnięciu prawdziwości stawianych zarzutów na gruncie ustawy – Prawo zamówień publicznych. Daje tym samym narzędzie wykonawcom na drodze słuszności dochodzenia ostatecznego orzeczenia.

Przesłanki możliwości odrzucenia odwołania należy interpretować ściśle. Samo zaniechanie przekazania zamawiającemu dokumentów uzasadniających złożenie odwołania wraz z kopią odwołania nie uprawnia organu odwoławczego do wydania postanowienia o jego odrzuceniu. Brak powiadomienia zamawiającego nie rozstrzyga o merytorycznej istocie sprawy, gdyż okoliczności podnoszone przez wykonawcę były już znane zamawiającemu. Innymi słowy, zamawiający znał wcześniej powody wykluczenia i nie musiał być o nich ponownie zawiadamiany.

Źródło: Wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach z 11 kwietnia 2013 r., IX Ga 179/13.

Barbara Brózda


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak wygrywać przetargi

pobierz

Opis przedmiotu zamówienia

pobierz

5 najważniejszych zmian w nowelizacji Prawa zamówień publicznych

pobierz

Jak stosować nowe przepisy Prawa zamówień publicznych?

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 32384 )
Array ( [docId] => 32384 )