Koszty odwołań w prawie zamówień publicznych

Autor: Szczurek Piotr
Data: 08-06-2012 r.

Zgodnie z ustawą - Prawo zamówień publicznych, odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy i stanowi środek ochrony interesów wykonawcy.

Postępowanie odwoławcze jest odpłatne. W praktyce pewne kontrowersje budzi jednak nie sam fakt jego odpłatności, ale wysokość kosztów odwołania. Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów, regulującym wysokość i sposób pobierania wpisu w postępowaniu odwoławczym, wysokość ta uzależniona jest od wartości przedmiotu zamówienia, w oparciu o kwoty wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich (tzw. progi unijne).

Wysokość wpisu od odwołania wnoszonego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy lub usługi, którego wartość jest mniejsza niż progi unijne, wynosi 7 500,00 zł, a po ich przekroczeniu 15 000,00 zł. Natomiast w przypadku postępowań o udzielenia zamówienia na roboty budowlane, kwoty te wynoszą odpowiednio 10 000,00 zł i 20 000,00 zł. Wpis należy uiścić na rachunek bankowy Urzędu Zamówień Publicznych.

Podobnie jak w postępowaniu sądowym, strona, na której niekorzyść orzekła Krajowa Izba Odwoławcza, zobowiązana jest do zwrotu kosztów postępowania drugiej stronie. Należy pamiętać jednak, iż kosztami postępowania są oprócz wpisu również koszty dojazdu na posiedzenia Izby oraz wynagrodzenie pełnomocnika, które nie może jednak przekroczyć kwoty 3 600,00 zł.

Jeżeli jednak zamawiający uwzględni zarzuty postawione w odwołaniu jeszcze przed otwarciem rozprawy, Izba zwróci odwołującemu całą kwotę wpisu. Natomiast w przypadku wycofania odwołania przez odwołującego się, Izba zwróci mu 90% wartości wpisu, jednak pod warunkiem, że do wycofania odwołania doszło przed otwarciem rozprawy. W przeciwnym wypadku Izba orzeka o zwrocie kosztów na rzecz drugiej strony.

 

Z jednej strony, wysokość kosztów odwołania może stanowić dla niektórych wykonawców barierę, utrudniającą egzekwowanie od zamawiającego działania zgodnego z prawem. Z drugiej jednak strony, wpis od odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej ma stanowić pewne zabezpieczenie przed pieniactwem i umyślnym uniemożliwianiem zamawiającemu zawarcia umowy z wybranym wykonawcą.

Szczurek Piotr

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak wygrywać przetargi

pobierz

Opis przedmiotu zamówienia

pobierz

5 najważniejszych zmian w nowelizacji Prawa zamówień publicznych

pobierz

Jak stosować nowe przepisy Prawa zamówień publicznych?

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 32381 )
Array ( [docId] => 32381 )