Poprawienie omyłki w ofercie nie może prowadzić do jej istotnej zmiany

Kategoria: Omyłki
Autor: Anna Kuszel-Kowalczyk
Data: 15-01-2016 r.

Poprawienie przez zmawiającego omyłki w ofercie jest obowiązkowe. Zaniechanie takiej czynności należy uznać za działanie sprzeczne nie tylko z prawem, ale i nieracjonalne, gdyż prowadzi do niesłusznego odrzucenia najkorzystniejszej oferty, co nie zapewnia rozstrzygnięcia postępowania zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców.

Oczywiste jest, że w przypadku poprawek dokonywanych na podstawie art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, czyli dotyczących niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, każdorazowo następuje zmiana treści oferty. Natomiast granicą dopuszczalności takiej zmiany jest to, aby nie miała ona istotnego charakteru. Przy czym ocena tej kwestii jest uzależniona od okoliczności konkretnej sprawy: na ile zmiana oddaje pierwotny sens i znaczenie treści oferty, a na ile stanowi wytworzenie całkowicie nowego oświadczenia, odmiennego od złożonego przez wykonawcę w stopniu nakazującym uznać, że wykonawca nie złożyłby takiego oświadczenia, gdyż nie odzwierciedla ono jego intencji co do treści składanej oferty.

Istotne modyfikacje

O istotności takiej zmiany może zatem decydować zmiana wielkości ceny, zmiana zakresu przedmiotu świadczenia lub oba te czynniki występujące jednocześnie. Może, ale nie musi, gdyż dla oceny istotności wprowadzanych zmian znaczenie ma ich zakres w stosunku do całości treści oferty i przedmiotu zamówienia. Artykuł 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp nie ogranicza możliwości dokonywania zmian z punktu widzenia tego, czy dotyczą przedmiotowo lub podmiotowo istotnych albo nieistotnych elementów oferty. Granicą dopuszczalności zmian jest bowiem to, aby nie prowadziła ona do znaczącej ingerencji w treść oferty, która spowodowałaby wytworzenie przez zamawiającego zupełnie nowej treści oświadczenia woli w stosunku do złożonego przez wykonawcę.

Jeżeli zatem zamawiający stwierdzi, na podstawie całokształtu dokumentacji, oraz wskazanych powyżej wytycznych dopuszczalności poprawy, iż nie jest możliwe dokonanie poprawy w ofercie wykonawcy konieczne będzie odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.

Anna Kuszel-Kowalczyk

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 38420 )
Array ( [docId] => 38420 )