Oczywistość omyłki polega na tym, że można ją stwierdzić bez specjalistycznej wiedzy

Kategoria: Omyłki
Autor: Karol Jaworski
Data: 15-01-2016 r.

Ustawa Pzp nakłada na zamawiającego obowiązek poprawienia w ofercie oczywistych omyłek pisarskich, oczywistych omyłek rachunkowych, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz innych omyłek polegających na niezgodności oferty z siwz, niepowodujących istotnych zmian w treści oferty. Zamawiający musi o tym niezwłocznie zawiadomić wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

Zgodnie z praktyką za oczywistą omyłkę rachunkową należy więc uznać błąd popełniony przez wykonawcę w obliczeniach, polegający na otrzymaniu nieprawidłowego wyniku działania arytmetycznego, który da się poprawić wyłącznie w jeden sposób. Oczywistość omyłki polega nie tylko na łatwości w jej dostrzeżeniu, ale również na braku wątpliwości, jak powinna ona zostać poprawiona. Jeśli zatem powszechna wiedza, zasady logiki, kontekst, w którym pojawia się omyłka, dopuszczają poprawienie takiej omyłki na więcej sposobów niż jeden, taka omyłka nie może być uznana za omyłkę oczywistą.

Dozwolone zmiany w ofercie

Również w sytuacji, gdy zamawiający ma wątpliwości co do przesłanki powstania omyłki może ona stracić przymiot „oczywistości”, czego konsekwencją będzie niemożność poprawienia omyłki na podstawie art. 87 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp. W razie wątpliwości zamawiającemu zawsze przysługuje prawo żądania od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Może to doprowadzić również do poprawienia treści wyjaśnianej oferty (art. 87 ust. 1 ustawy Pzp).

Siwz

Zamawiający ma możliwość również poprawić ofertę na postawie art. 87 ust. 2 pkt 3, tj. poprawić omyłkę polegającą na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodującą istotnych zmian w treści oferty. Aby można było tego dokonać muszą wystąpić łącznie dwa elementy:

  • niezgodność oferty ze specyfikacją oraz
  • brak istotnych zmian w jej treści po poprawieniu omyłki.

Poprawieniu ulegają wyłącznie niezgodności niepowodujące istotnych zmian w treści oferty.

Nieistotność omyłki

To do zamawiającego należy w pierwszej kolejności ocena, czy w danej sytuacji musi poprawić omyłki. Istotność omyłki powinna być przez zamawiającego oceniona z uwzględnieniem jej znaczenia dla osiągnięcia celu, jaki przyświecał wszczęciu postępowania. Jeśli oferta, mimo omyłki, spełniłaby oczekiwania zamawiającego, gdyby w tej treści miała być przyjęta - można rozważyć nieistotność omyłki. Jeśli jednak treść oferty wskutek omyłki staje się całkowicie rozbieżna z oczekiwaniami zamawiającego, trudno mówić o nieistotności.

Zawiadomienie o poprawieniu omyłki

Poprawienie omyłek może polegać także na usunięciu sprzeczności w ofercie. Zgodnie z zasadą argumentum a maiori ad minus - "co wolno więcej, to tym bardziej wolno mniej" - jeśli możliwe jest poprawienie oferty w merytorycznym zakresie, to tym bardziej możliwe jest przyjęcie, że wskazane prawidłowo w jednym miejscu oferty informacje lub zobowiązania pozwalają na usunięcie sprzecznych z nimi informacji. Z okoliczności sprawy musi jednak wynikać, które ze sprzecznych informacji powinny być uznane za złożone zgodnie z wolą wykonawcy, a które stanowią omyłkę (ibid., s. 462). Należy pamiętać, że w sytuacji, gdy wykonawca w terminie 3 dni od dnia zawiadomienia o poprawieniu omyłki nie zgodzi się na to, jego oferta będzie polegać odrzuceniu (art. 89 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp).

Karol Jaworski

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 38421 )
Array ( [docId] => 38421 )