Najpierw wezwanie do wyjaśnienia ceny, a potem do uzupełnienia dokumentów

Data: 28-01-2016 r.

Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień w zakresie rażąco niskiej ceny lub gdy wyjaśnienia z dostarczonymi dowodami potwierdzają, że oferta zawiera cenę o takim charakterze. Z kolei art. 26 ust. 3 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (dalej: ustawa Pzp) stanowi, że zamawiający wzywa wykonawców, którzy w określonym terminie:

  • nie złożyli oświadczeń lub dokumentów bądź pełnomocnictw,
  • złożyli wymagane oświadczenia, dokumenty bądź pełnomocnictwa zawierające błędy,

do ich przedstawienia w wyznaczonym terminie. Nie trzeba dokonywać wezwania, gdy mimo złożenia dokumentów oferta podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

Z zestawienia przepisów wynika, że racjonalne jest wyjaśnianie na początku kwestii związanych z ceną. Dopiero w sytuacji, gdy zamawiający uzna, iż można za nią rzetelnie zrealizować zamówienie, następnym krokiem powinno być uruchomienie procedury, o której mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp.

Cena to wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą kupujący jest zobowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę. Uwzględnia się w niej podatki od towarów i usług oraz akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu tymi podatkami. Wobec tego do porównywania rażąco niskiej ceny bierze się pod uwagę ceny ofert brutto.

Renata Dzikowska, radca prawny specjalizujący się przede wszystkim w prawie zamówień publicznych, naczelnik w Departamencie Kontroli UE Urzędu Zamówień Publicznych Autorka zastrzega, że treść odpowiedzi to jej prywatna opinia, a nie stanowisko Urzędu Zamówień Publicznych.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak wygrywać przetargi

pobierz

Opis przedmiotu zamówienia

pobierz

5 najważniejszych zmian w nowelizacji Prawa zamówień publicznych

pobierz

Jak stosować nowe przepisy Prawa zamówień publicznych?

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 38512 )
Array ( [docId] => 38512 )