Nowy mechanizm badania rażąco niskiej ceny

Data: 28-01-2016 r.

Znowelizowany art. 90 ust. 1 ma zapewnić zamawiającemu sprawny oraz przejrzysty mechanizm badania ofert dotkniętych niepewnością rażąco niskiej ceny. Wszczęcie procedury wyjaśniającej służy wyeliminowaniu podejrzenia rażąco niskiej ceny zaproponowanej przez wykonawcę.

Nadal obowiązuje reguła dotycząca potrzeby każdorazowej oceny przez zamawiającego podstawy do żądania wyjaśnień w celu wyeliminowania podejrzenia rażąco niskiej ceny. Może to być zarówno wynik własnej analizy zamawiającego, jak i argumentacji przedstawionej przez innego (konkurencyjnego) wykonawcę.

W świetle znowelizowanego przepisu zamawiający ma w związku z tym obowiązek dokonać kilku czynności. Musi przede wszystkim ocenić, czy cena oferty wydaje się (a więc nie ma pewności, choć jest to wielce prawdopodobne) rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi wątpliwości co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub wynikającymi z przepisów odrębnych.

Przykład:

Zamawiający ustalił wartość zamówienia w wysokości 38.070.556 zł. Konsorcjum, którego oferta okazała się najkorzystniejsza, wyceniło wykonanie przedmiotu zamówienia na kwotę 35.295.699 zł. Wykonawca zajmujący drugą pozycję po ocenie ofert złożył ofertę z ceną 42.060.242 zł. Według niego cena konsorcjum była rażąco niska - była o ok. 8% niższa w stosunku do wartości zamówienia. Zauważył, że różnica w stosunku do drugiej w rankingu ceny oferty, tj. jego oferty, wynosi ok. 19%, zaś w stosunku do trzeciej ok. 20%. Nie skorzystał jednakże z możliwości wniesienia odwołania, a jedynie poinformował zamawiającego pisemnie o swoich wątpliwościach. W ocenie zamawiającego ceny ofert nie odbiegały w zasadniczy sposób od wartości zamówienia. Tej wielkości różnice cenowe stanowiły naturalny przejaw mechanizmu rynkowej konkurencji i nie uzasadniały zwrócenia się do wykonawców o wyjaśnienia w trybie art. 90 ust. 1 ustawy Pzp.

Ustawa wskazuje, kiedy trzeba wezwać wykonawcę

Podejrzenie rażąco niskiej ceny powinno pojawić się ponadto zawsze u zamawiającego – na co wprost wskazuje znowelizowany art. 90 ust. 1 ustawy Pzp – w szczególności, gdy cena jest niższa o 30% od:

  1. wartości zamówienia (całkowitego szacunkowego wynagrodzenia wykonawcy bez podatku od towarów i usług) lub
  2. średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert.

Określono zatem wprost w ustawie Pzp różnicę poziomu wobec średniej arytmetycznej cen ofert wykonawców oraz różnicę pomiędzy wartością szacunkową zamówienia a ceną oferty, od której przekroczenia trzeba mieć podejrzenie ceny rażąco niskiej. Użyty w przepisie wyraz „lub” oznacza, że wystarczy zaistnienie jednej z tych okoliczności, aby niezbędne było uruchomienie wezwania do wykonawcy.

Przykład:

Zamawiający dokonał wyliczenia średniej arytmetycznej wszystkich cen ofertowych. Suma cen wszystkich ofert w postępowaniu wyniosła 32.643.314,40 zł, a więc średnia arytmetyczna tych ofert stanowiła kwotę 10.881.104,80 zł. Następnie zamawiający ustalił stosunek, w jakim cena oferty wykonawcy X pozostawała do średniej arytmetycznej wszystkich cen ofertowych. W tym celu porównał cenę zaoferowaną przez wykonawcę, którą należało przyjąć do oceny ofert na poziomie 7.370.037 zł, do kwoty 10.881.104,80 zł. Ustalił, że badana cena stanowi 67,73% średniej arytmetycznej wszystkich ofert. Ponieważ była o ponad 30% mniejsza od średniej, zatem zamawiający miał obowiązek wezwać wykonawcę do złożenia wyjaśnień co do elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.

Andrzela Gawrońska-Baran, radca prawny, doktor nauk prawnych z kilkunastoletnim doświadczeniem w dziedzinie zamówień publicznych, wiceprezes Urzędu Zamówień Publicznych w latach 2007-2008, obecnie kieruje departamentem zamówień publicznych w dużej instytucji zamawiającej

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak wygrywać przetargi

pobierz

Opis przedmiotu zamówienia

pobierz

5 najważniejszych zmian w nowelizacji Prawa zamówień publicznych

pobierz

Jak stosować nowe przepisy Prawa zamówień publicznych?

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 38506 )
Array ( [docId] => 38506 )