Zamawiający zawsze ma prawo zażądać od wykonawcy informacji o kosztach pracy wkalkulowanych w cenę oferty

Data: 28-01-2016 r.

Przepisy o wyjaśnieniu ceny oferty nie uzależniają sprawdzania kosztów pracy przy realizacji zamówienia od wcześniejszego postawienia wymogu w tym zakresie. Zamawiający nie musiał zatem żądać w dokumentacji postępowania zatrudniania pracowników na podstawie umów o pracę. Tak czy inaczej musi ocenić, czy wykonawcy obliczyli ceny ofert, biorąc pod uwagę wysokość określonego przepisami minimalnego wynagrodzenia za pracę.   

Zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli cena oferty wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi wątpliwości co do możliwości wykonania zamówienia zgodnie z wymaganiami dokumentacji przetargowej, zamawiający ma obowiązek wezwać wykonawcę do złożenia stosownych wyjaśnień. Wezwanie jest obowiązkowe w szczególności wówczas, gdy cena jest niższa o 30% od:

 
  • wartości zamówienia lub
  • średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert.

Zamawiający żąda wówczas od uczestników postępowania stosownych wyjaśnień oraz przedłożenia dowodów dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.

Przykładowy katalog takich elementów wymienia ustawa Pzp. Są to np.: metoda wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania techniczne, dostępne wykonawcy wyjątkowo sprzyjające warunki wykonywania zamówienia, oryginalność projektu wykonawcy, koszty pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3–5 ustawy z 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę i udzielona na podstawie odrębnych przepisów pomoc publiczna.

Urzędowe wytyczne

Wskazane czynniki wpływające na wysokość ceny, co do których uzasadnione jest żądanie wyjaśnień, mają przykładowy charakter. Zamawiający jest uprawniony wymagać wyjaśnień w zakresie ceny, w odniesieniu do elementów, które wykraczają poza ten katalog. To z kolei skutkuje obowiązkiem oferenta złożenia wyjaśnień zgodnie z żądaniem zamawiającego. Jeśli wykonawca tego nie zrobi, jego oferta powinna zostać odrzucona na podstawie art. 90 ust. 3 ustawy Pzp.

Jak wynika z opinii UZP (pt. „Rażąco niska cena w świetle obowiązujących od 19 października 2014 r. przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych”, www.uzp.gov.pl), wykonawca w ramach składanych wyjaśnień powinien przedstawić dowody, które w jego ocenie uzasadniają przyjętą wycenę przedmiotu zamówienia. W przekazanym zaś wykonawcy wezwaniu zamawiający ma obowiązek w wyraźny i możliwie precyzyjny sposób określić żądany zakres wyjaśnień. Może on żądać, jeżeli zaistnieje taka potrzeba, doprecyzowania lub szerszych informacji w zakresie przekazanych przez wykonawcę oświadczeń.

Co z kosztami pracy

W katalogu ustawowych czynników decydujących o wysokości ceny znajdują się koszty pracy. Ich wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego stosownymi przepisami.

Zapamiętaj!

Realizacja zamówienia nie musi zawsze wiązać się z obowiązkiem zatrudniania na podstawie umowy o pracę. Nie ma takiej potrzeby, jeżeli w świetle obowiązujących przepisów zaangażowanie w świadczenia wykonywane przez pracowników wykonawcy lub podwykonawcy w ramach zamówienia nie ma cech stosunku pracy.

Treść art. 90 ust. 1 ustawy Pzp nie stawia warunku, by zamawiający wcześniej w opisie przedmiotu zamówienia żądał zatrudnienia osób realizujących zamówienie na umowę o pracę. Taki wymóg, jak wiadomo, zamawiający może postawić zgodnie z art. 29 ust. 4 pkt 4 ustawy Pzp. Jest on uzasadniony, wtedy gdy przedmiotem zamówienia są czynności niezbędne do realizacji zamówienia na roboty budowlane lub usługi, których realizacja odpowiada warunkom wykonywania pracy określonym w przepisach Kodeksu pracy. Tym samym nawet jeśli zamawiający nie postawił takiego wymogu, nie oznacza to, że nie może zgodnie z art. 90 ust. 1 ustawy Pzp w ramach wyjaśnienia dotyczącego ceny wskazanej w ofercie żądać od wykonawcy podania kosztów pracy.

Daniel Szczęsny, radca prawny, kierownik wydziału zakupów w instytucji zamawiającej, w latach 2003–2006 pracownik UZP

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak wygrywać przetargi

pobierz

Opis przedmiotu zamówienia

pobierz

5 najważniejszych zmian w nowelizacji Prawa zamówień publicznych

pobierz

Jak stosować nowe przepisy Prawa zamówień publicznych?

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 38513 )
Array ( [docId] => 38513 )