Zapytanie o cenę jako tryb udzielenia zamówienia publicznego

Data: 15-01-2013 r.

Tryb zapytania o cenę jest szybszą i wygodniejszą procedurą udzielania zamówień publicznych niż tryby konkurencyjne, jak przetarg ograniczony i nieograniczony. W tej procedurze zamawiający może wyznaczyć termin składania ofert (należy jednak uwzględnić czas niezbędny na przygotowanie i złożenie oferty) oraz zaprosić do składania ofert wykonawców wybranych przez zamawiającego.

Należy pamiętać, iż obowiązkiem zamawiającego, w przypadku gdy decyduje się na przeprowadzenie postępowania o zamówieni publiczne w trybie zapytanie o cenę, jest dokonanie rzetelnego badania rynku. Należy bowiem ustalić liczbę potencjalnych wykonawców oraz ich ewentualne powiązania kapitałowe i personalne. Ich istnienie może doprowadzić do zmowy cenowej.

Wykonawców nie może być mniej nić pięciu

Wykonawcy, których zaproszono do składania ofert muszą w ramach prowadzonej przez nich działalności świadczyć usługi bądź dostawy będące przedmiotem zamówienia. Poza tym liczba oferentów występujących w procedurze musi zapewniać konkurencję oraz wybór najkorzystniejszej oferty. Nie może ona jednak być mniejsza niż pięć.

Warunki, jakie należy spełnić przeprowadzając postępowania w trybie zapytania o cenę

Należy spełnić łącznie dwa warunki:

 • przedmiotem zamówienia muszą być dostawy lub usługi powszechnie dostępne o ustalonych standardach jakościowych,
 • wartość zamówienia nie może przekraczać progów unijnych (art. 70 ustawy Prawo zamówień publicznych).

A zatem przedmiotem zamówienia publicznego mogą być tylko dostawy lub usługi popularne i łatwe do zdobycia. Ponadto zamawiane dobra mają mieć ustalone standardy jakościowe. Powinny mieć one zatem charakter typowy, a nie zindywidualizowany oraz dające się porównać z innymi produktami np. pod względem jakości, funkcjonalności, czy też posiadanych parametrów. Jedyną cechą, którą dane dostawy bądź usługi mogą się różnić jest cena, która jednocześnie jest jedynym kryterium oceny ofert.

 

Wykaz dostaw lub usług, które ze względu na swój charakter mogą być zakupione w trybie zapytania o cenę

Przykładem tego typu usług i dostaw są:

 • usługi sprzątania,
 • usługi transportowe,
 • usługi odśnieżania ulic,
 • proste usługi poligraficzne (druk),
 • zakup artykułów spożywczych,
 • dostawa paliwa,
 • dostawa artykułów biurowych.

Przykłady dóbr, w przypadku których zapytanie o cenę nie jest możliwe

Nie można zastosować trybu zapytania o cenę w przypadku zamówienia na:

 • usługi szkoleniowe,
 • usługi pełnienia funkcji inspektora nadzoru autorskiego,
 • usługi usuwania odpadów niebezpiecznych,
 • usługi opracowania studium wykonalności,
 • usługi zarządzania i rozliczania projektów unijnych,
 • usługi opracowania programu funkcjonalno – użytkowego,
 • dostawy oprogramowania komputerowego,
 • dostawy wysoko wyspecjalizowanego sprzętu medycznego.

Anna Śmigulska-Wojciechowska, prawnik specjalizujący się w tematyce zamówień publicznych


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak wygrywać przetargi

pobierz

Opis przedmiotu zamówienia

pobierz

5 najważniejszych zmian w nowelizacji Prawa zamówień publicznych

pobierz

Jak stosować nowe przepisy Prawa zamówień publicznych?

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 32408 )
Array ( [docId] => 32408 )