Odmowa podpisania umowy nie zawsze uzasadnia zatrzymanie wadium

Data: 23-10-2013 r.

Postępowanie o udzielenie zamówienia kończy się w chwili wyboru najkorzystniejszej oferty. Po tej czynności w odpowiednim terminie wynikającym z regulacji art. 94 ust. 1 i 2 ustawy Pzp zamawiający i wykonawca powinni podpisać umowę. Jednak, jeśli wykonawca nie będzie chciał podpisać kontraktu, to zamawiający będzie mógł zatrzymać wadium.

Przepis art. 46 ust. 5 ustawy Pzp wskazuje, że organizator postępowania zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:

  1. odmówił podpisania kontraktu na warunkach określonych w ofercie,
  2. nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
  3. zawarcie kontraktu stało się niemożliwe z przyczyn leżących po jego stronie.

Przykład:

Przebywanie na zwolnieniu lekarskim nie jest okolicznością, która usprawiedliwia odmowę podpisania umowy. Osoba prowadząca działalność może bowiem ustanowić pełnomocnika do zawarcia kontraktu w jego imieniu.

Zamawiający powinien wyznaczyć termin podpisania umowy. Po jego bezskutecznym upływie należy uznać, że zachodzi okoliczność odmowy zawarcia kontraktu. W konsekwencji, co do zasady, należałoby w takiej sytuacji zatrzymać wykonawcy wadium.

Jednak może się zdarzyć, że przedsiębiorca nie odmawia podpisania umowy a dąży do jej zawarcia, wykazując przy tym należytą staranność i chęci a niemożność podpisania kontraktu jest wynikiem obiektywnych i niezależnych od niego uwarunkowań.

W takiej sytuacji zatrzymanie wadium mogłoby zostać uznane za sprzeczne z zasadami wynikającymi z art. 5 kc. Stosownie do tego przepisu nie można czynić ze swego prawa użytku, który byłby sprzeczny ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem tego prawa lub z zasadami współżycia społecznego.

Justyna Andała-Sępkowska, prawnik, praktyk w dziedzinie zamówień publicznych po stronie zamawiającego


Zobacz także:


Tagi: wadium

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak wygrywać przetargi

pobierz

Opis przedmiotu zamówienia

pobierz

5 najważniejszych zmian w nowelizacji Prawa zamówień publicznych

pobierz

Jak stosować nowe przepisy Prawa zamówień publicznych?

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 32434 )
Array ( [docId] => 32434 )

Array ( [docId] => 32434 )