Wynagrodzenie ryczałtowe w zamówieniu publicznym

Data: 24-01-2013 r.

Istota wynagrodzenia ryczałtowego w przetargach polega na tym, że przyjmujący nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac (art. 632 ustawy Kodeks cywilny). Podstawą do podwyższenia wynagrodzenia, może być tylko orzeczenie sądu. W przeciwnym razie kierownik zamawiającego może narazić się na poważne zarzuty.

W doktrynie ugruntowany jest pogląd o niezmienności wynagrodzenia ryczałtowego. Dlatego też zamawiający nie może dokonać zmiany wynagrodzenia polegająca na obniżeniu należnej wykonawcy zapłaty. Inaczej sytuacja wygląda w przypadku gdy takie zastrzeżenie wskazano w umowie o zamówienie publiczne. Dla stron postanowienia umowne są bowiem wiążące, o ile są zgodne z prawem.

Zamawiający i wykonawca odpowiadają za kształt łączącej ich umowy

W prawie polskim obowiązuje zasada swobody zawierania umów. Jeśli na przykład zamawiający określił w umowie możliwość zmiany wynagrodzenia z powodu zmiany stawki VAT bądź też ograniczenia zakresu przedmiotu umowy, to stwierdzić można, że tak ułożony stosunek zobowiązaniowy był znany wykonawcy przed zawarciem kontraktu. Wzór umowy o zamówienie publiczne jest bowiem dołączony do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z którą wykonawca zapoznał się na etapie przystąpienia do samej procedury przetargowej.

Eliminacja niektórych robót budowlanych może doprowadzić do obniżenia wynagrodzenia wykonawcy

Wobec tego należy uznać, iż zamawiający ma legitymację do usunięcia z zakresu zamówionych robót niektórych prac. Skutkować to będzie obniżeniem wynagrodzenia o koszt związany z realizacją tychże prac. Oczywiście nie może być to dokonywane w sposób dowolny. Takie rozwiązanie jest możliwe w szczególności, gdy działanie takie podyktowane jest zdrowym rozsądkiem oraz racjonalizacją wydatków realizowanych ze środków publicznych.

Autor: Agata Smerd
Główny specjalista ds. zamówień publicznych w dużej instytucji zamawiającej, ekspert przy Ministerstwie Gospodarki, członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych
Opracowanie redakcyjne: Anna Śmigulska-Wojciechowska


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak wygrywać przetargi

pobierz

Opis przedmiotu zamówienia

pobierz

5 najważniejszych zmian w nowelizacji Prawa zamówień publicznych

pobierz

Jak stosować nowe przepisy Prawa zamówień publicznych?

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 32426 )
Array ( [docId] => 32426 )