Można podpisać umowę o zamówienie publiczne z oddziałem firmy

Data: 15-01-2013 r.

Umowa w sprawie zamówienia publicznego podpisywana jest przez zamawiającego oraz wykonawcę. Wykonawca, to osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej. Natomiast oddział firmy jest to jedynie wyodrębniona i samodzielna organizacyjnie jednostka wykonawcy. Wykonuje on swoją działalność poza siedzibą lub głównym miejscem wykonywania działalności firmy.

Oddział centrali firmy nie posiada zdolności prawnej, a tym samym nie może on we własnym imieniu nabywać praw i obowiązków o charakterze cywilnoprawnym. W związku z tym co do zasady oddział firmy nie ma prawa do złożenia oferty w postępowaniu o zamówienie publiczne ani podpisania umowy z zamawiającym. Chyba, że posiada on stosowne upoważnienie.

Treść pełnomocnictwa nie może budzić wątpliwości

A zatem dopuszczalne jest podpisane umowy o zamówienie publiczne na przykład przez dyrektora oddziału danego przedsiębiorstwa. Musi on jednak posiadać pełnomocnictwo do reprezentowania swojej firmy w przetargach dotyczących działalności handlowych w zakresie np. sprzedaży. W tym zakresie konieczna jest analiza treści samego dokumentu, z którego wynika pełnomocnictwo. Powinno wynikać z niego, jaki dokładnie jest zakres czynności pełnomocnika. Przykładowo czy jego zadaniem jest przeprowadzenie całej procedury przetargowej, czy też podjęcie określonych czynności, takich jak wybór oferty najkorzystniejszej.

Jakie pełnomocnictwo jest niezbędne do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

Należy pamiętać o tym, iż samo złożenie w postępowaniu oferty jest czynnością zmierzającą do zawarcia umowy o udzielenie zamówienia publicznego. A zatem zasadne jest, aby z treści pełnomocnictwa osoby występującej w imieniu danego wykonawcy wynikało umocowanie do podpisania i złożenia oferty w imieniu tego właśnie mocodawcy, czyli w tym przypadku centrali firmy.

Anna Śmigulska-Wojciechowska, prawnik specjalizujący się w prawie zamówień publicznych


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak wygrywać przetargi

pobierz

Opis przedmiotu zamówienia

pobierz

5 najważniejszych zmian w nowelizacji Prawa zamówień publicznych

pobierz

Jak stosować nowe przepisy Prawa zamówień publicznych?

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 32447 )
Array ( [docId] => 32447 )

Array ( [docId] => 32447 )