Rosyjska firma nie weźmie udziału w zamówieniu publicznym

Data: 04-05-2022 r.

Europejski pakiet sankcji w związku z działaniami Rosji w Ukrainie został uzupełniony o zakaz wykonywania zamówień publicznych przez rosyjskich obywateli i podmioty z siedzibą w Rosji. 

Zgodnie z nowym art. 5k Rozporządzenia Rady dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (dalej: Rozporządzenie), zakazane jest zarówno udzielanie jak i dalsze wykonywanie wszelkich zamówień publicznych do których odnosi się dyrektywa w sprawie zamówień publicznych. Dyrektywa wspomniana dyrektywa, zgodnie z jej art. 1. ma zastosowanie wobec zamówień publicznych i konkursów, których wartość nie jest mniejsza niż kwoty określone w art. 4 tej dyrektywy. Ich wysokość jest uzależniona od rodzaju zamówienia:

1) dla zamówień na roboty budowlane - 5 350 000 EUR
2) dla zamówień na dostawy i usługi dla instytucji administracji centralnej - 139 000 EUR
3) dla zamówień udzielanych przez instytucję znajdujące się w hierarchii administracji poniżej szczebla centralnego -  214 000 EUR
4) dla zamówień m.in. na usługi społeczne - 750 000 EUR

Kogo obejmuje zakaz? 

Zakaz określony w Rozporządzeniu dotyczy:
1) obywateli rosyjskich
2) osób fizycznych, osób prawnych i innych podmiotów bądź organów mających siedzibę w Rosji
3) osób prawnych, podmiotów lub organów, jeżeli w ponad 50% są własnością obywateli rosyjskich lub osób fizycznych, prawnych, innych podmiotów czy organów mających siedzibę w Rosji
4) osób fizycznych, prawnych i wszystkich innych podmiotów i organów, które działają w imieniu lub chociażby pod kierownictwem osoby bądź podmiotu wymienionego w punktach 1-3. 

Zakazy obejmują również podwykonawców i dostawców, oraz podmiotów uwzględnianych przy ocenie zdolności do wykonania zamówienia publicznego, jeśli przypada na nich 10% wartości zamówienia. 

Wyłączenia

Odstępstwa od ogólnego zakazu mogą być udzielane przez państwa członkowskie jedynie w ściśle wskazanych w Rozporządzeniu zamówieniach. O każdym zezwoleniu wydanym przez państwo członkowskie, pozostałe państwa członkowskie oraz Komisja Europejska muszą być poinformowane. Termin na udzielenie tej informacji to 2 tygodnie od udzielenia zezwolenia. 

Zwolnienia o których mowa, odnoszą się do zamówień, których przedmiotem jest m.in.:
1) współpraca międzynarodowa w ramach programów kosmicznych
2) dostarczanie absolutnie niezbędnych towarów i usług, których dostawy mogą być realizowane tylko i wyłącznie przez podmioty objęte zakazem
3) funkcjonowanie przedstawicielstw dyplomatycznych i konsularnych Unii i państw członkowskich w Rosji
4) zakup, przywóz lub transport do Unii gazu ziemnego, ropy naftowej, tytanu, aluminium, miedzi, niklu, palladu, rudy żelaza, oraz - do 10 sierpnia 2022 - węgla i innych stałych paliw kopalnych. 

Przepisy przejściowe

Przepis zawiera regulacje przejściowe. Wyznaczone zakazy nie mają zastosowania do zamówień udzielonych przed 9 kwietnia 2022 r. Mogą być jedynie realizowane do 10 października 2022 r. 

Źródło:

Rozporządzenie Rady (UE) nr 833/2014 z 31 lipca 2014 r. dotyczące środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującym sytuację na Ukrainie - Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 229, 31 lipca 2014 - Consolidated text: Council Regulation (EU) No 833/2014 of 31 July 2014 concerning restrictive measures in view of Russia's actions destabilising the situation in Ukraine eur-lex.europa.eu

Oprac. red. 

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak wygrywać przetargi

pobierz

Opis przedmiotu zamówienia

pobierz

5 najważniejszych zmian w nowelizacji Prawa zamówień publicznych

pobierz

Jak stosować nowe przepisy Prawa zamówień publicznych?

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 41748 )
Array ( [docId] => 41748 )