Zamówienie podzielone na części a grupa kapitałowa

Data: 29-02-2016 r.

Ustawodawca w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp zobligował zamawiającego do wykluczenia z postępowania wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej i złożyli odrębne oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w tym samym postępowaniu.Czy w przypadku zamówienia częściowego złożenie ofert przez wykonawców z tej samej grupy kapitałowej na dwie różne części zamówienia będzie podstawą do wykluczenia ich na mocy art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp? Czy określenie „w tym samym postępowaniu” w przypadku postępowania, w którym zamawiający dopuścił możliwość składania ofert częściowych, należy odnieść do całego postępowania czy do jego części?

Stwierdzić należy, że wyrażony w przepisie art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp nakaz nie ma charakteru bezwzględnego. Ustawa obliguje do uwzględnienia okoliczności, wykazywanych przez wykonawców, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji (zob. wyrok o sygn. akt KIO 2323/14, 2338/14 z 20 listopada 2014 r.).

 

Ponadto mimo powiązania kapitałowego czy organizacyjnego i osobowego podmioty wchodzące w skład grupy kapitałowej posiadają odrębną osobowość prawną i na gruncie przepisów ustawy Pzp nie mogą być traktowane jako ten sam wykonawca, którego dotyczy nakaz złożenia wyłącznie jednej oferty i tylko na jedno zadanie (część), o którym mowa w art. 82 ust. 1 ustawy Pzp.

A zatem wykonawcy z jednej grupy mogą składać swoje wnioski czy oferty na inne, a nawet na te same części zamówienia w ramach jednego postępowania.

Oczywiste jest, że w przypadku złożenia oferty na tę samą część art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp będzie miał zastosowanie.

Natomiast w przypadku złożenia przez te podmioty ofert na inne części w ramach jednego postępowania zobowiązane będą one wykazać, pod rygorem wykluczenia z postępowania, że powiązania między nimi nie zakłócają mechanizmu uczciwej konkurencji w danym postępowaniu - jako całości. Należy bowiem podkreślić, iż w przytaczanym przepisie jest mowa o „tym samym postępowaniu” bez względu na to, na ile części zostanie ono podzielone. Omawiana norma art. 24 ust. 2 punkt 5 Pzp odnosi się do postępowania, a nie wyodrębnionych jego części (wyrok o sygn. akt KIO 2323/14, 2338/14 z 20 listopada 2014 r.).

Agata Smerd, naczelnik wydziału zamówień publicznych w dużej instytucji zamawiającej, członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych, autorka licznych publikacji poświęconych problematyce związanej z prawem zamówień publicznych

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak wygrywać przetargi

pobierz

Opis przedmiotu zamówienia

pobierz

5 najważniejszych zmian w nowelizacji Prawa zamówień publicznych

pobierz

Jak stosować nowe przepisy Prawa zamówień publicznych?

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 38645 )
Array ( [docId] => 38645 )