Ubezpieczenia członka rady nadzorczej, który jest rolnikiem

Data: 15-04-2015 r.

Okoliczność, że członek rady nadzorczej jest rolnikiem i z tego tytułu podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników, nie zwalnia tej osoby z obowiązku ubezpieczeń jako członka rady nadzorczej. Oznacza to, że rolnicy będący członkami rady nadzorczej również z tytułu członkostwa w radzie nadzorczej obowiązkowo podlegają ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym.

Od 1 stycznia 2015 r. rolnik lub domownik, który podlegając ubezpieczeniu rolniczemu, został objęty innym ubezpieczeniem społecznym z tytułu wykonywania umowy zlecenia lub powołania do rady nadzorczej, podlega nadal temu ubezpieczeniu w okresie wykonywania umowy zlecenia lub pełnienia funkcji w radzie nadzorczej, mimo objęcia go z tego tytułu innym ubezpieczeniem społecznym – jeżeli przychód osiągany z tego tytułu w rozliczeniu miesięcznym nie przekracza kwoty równej połowie minimalnego wynagrodzenia za pracę.

 

Rolnik lub domownik, może w każdym czasie odstąpić od ubezpieczenia, składając w KRUS oświadczenie o odstąpieniu od tego ubezpieczenia, nie wcześniej jednak niż od dnia, w którym to oświadczenie zostało złożone w KRUS. Możliwa jest więc sytuacja, że rolnik będzie podlegał obowiązkowo w ZUS jako członek rady nadzorczej oraz będzie w tym okresie podlegał ubezpieczeniu rolniczemu. Oczywiście okres opłacania składek jest okresem ubezpieczenia i w przyszłości zostanie uwzględniony przy ustalaniu prawa do emerytury.

Zgodnie z art. 19 ustawy z 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz.U. z 2008 r. nr 50, poz. 291 ze zm.) prawo do emerytury rolniczej przysługuje ubezpieczonemu, który osiągnął wiek emerytalny (60 lat dla kobiet, 65 lat dla mężczyzn) i podlegał ubezpieczeniu przez okres co najmniej 100 kwartałów (25 lat). Do okresów ubezpieczenia dla osób urodzonych po 31 grudnia 1948 r. (art. 20 pkt 3 ustawy) nie zalicza się okresów ubezpieczenia, od których zależy prawo do emerytury zgodnie z przepisami emerytalnymi.

Trzeba przypomnieć, że od stycznia 2009 r. w ustawie z 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników określona została zasada, zgodnie z którą do okresu podlegania ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu, od którego zależy prawo do emerytury rolniczej, osobom urodzonym po 31 grudnia 1948 r. nie zalicza się okresów innych niż rolnicze ubezpieczenia społecznego. Rozwiązanie to dotyczy rolników urodzonych po 31 grudnia 1948 r., posiadających oprócz ubezpieczenia rolniczego także okresy podlegania ubezpieczeniu w systemie powszechnym (w ZUS np. z tytułu zatrudnienia). Chodzi tu więc o tzw. rolników dwuzawodowców, którzy objęci zostali reformą powszechnego systemu emerytalnego, wprowadzoną od 1 stycznia 1999 r.

Zgodnie z przepisami ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników emerytura rolnicza przysługuje ubezpieczonemu po osiągnięciu wieku emerytalnego, jeżeli legitymuje się co najmniej 25-letnim okresem podlegania ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu rolników. Rolnikowi „dwuzawodowcowi”, który po spełnieniu wymienionych warunków nabędzie prawo do emerytury rolniczej i za okresy opłacania składek w systemie powszechnym nabędzie także prawo do emerytury z Funduszu Ubezpieczeń Społecznym (z ZUS), która przysługuje bez względu na długość stażu ubezpieczeniowego przebytego w tym systemie, wypłacane będą oba świadczenia.

Jednocześnie jednak zabezpieczone jest prawo do świadczenia emerytalnego dla osób, które w okresie aktywności zawodowej posiadają stosunkowo niewielki staż ubezpieczeniowy. Jeżeli dotyczy to rolników „dwuzawodowców”, mają oni zagwarantowane prawo do jednej emerytury – emerytury z ZUS, z uwzględnieniem okresu opłacania składek do KRUS, które zwiększają emeryturę z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Podkreślić należy, że w przypadku rolnika „dwuzawodowca” nie obowiązuje warunek zaprzestania prowadzenia działalności rolniczej poprzez przekazanie gospodarstwa rolnego, aby świadczenie emerytalne mogło być wypłacane w całości. Taki warunek obowiązuje przy świadczeniu z KRUS.

Monika Kowalska, specjalista w zakresie ubezpieczeń społecznych

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 36935 )
Array ( [docId] => 36935 )