Znamy zasady waloryzacji rent i emerytur w 2013 r.

Data: 21-02-2013 r.

Od 1 marca 2013 r. waloryzacja polega na pomnożeniu kwoty emerytury i renty przez wskaźnik waloryzacji, który wynosi 104,0%. W przypadku gdy świadczenie było obliczone od podstawy wymiaru, waloryzacji podlega również i podstawa wymiaru.

Od 1 marca 2013 r. podwyższeniu ulegają:

  • zależne od terminu waloryzacji kwoty: najniższej emerytury i renty, dodatku pielęgnacyjnego i dodatku dla sierot zupełnych;
  • obowiązujące od terminu waloryzacji kwoty maksymalnych zmniejszeń, obliczonych zgodnie z art. 104 ust. 9 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Waloryzacja przeprowadzana jest z urzędu, bez konieczności składania wniosku. Z tym że jeżeli wypłata świadczenia była wstrzymana – waloryzacja przeprowadzana jest po wznowieniu wypłaty.

Waloryzacja emerytur ustalanych według dotychczasowych zasad

Waloryzacja obejmuje emerytury przyznane przed terminem waloryzacji, tj. przed 1 marca 2013 r. Zatem waloryzacji podlegają emerytury i renty przyznane z urzędu lub na wniosek zgłoszony przed 1 marca 2013 r., o ile prawo do tych świadczeń powstało do 28 lutego 2013 r.

Przykład:

Prawo do emerytury zostało przyznane 65-letniemu mężczyźnie w październiku 2004 r. Wysokość emerytury na dzień 28 lutego 2013 r. wynosi 2.820,41 zł, natomiast wysokość podstawy wymiaru emerytury na 28 lutego 2013 r. wynosi 4.290,69 zł. Od 1 marca 2013 r. waloryzacji podlegają kwota świadczenia oraz podstawa wymiaru świadczenia i wynoszą odpowiednio 2.933,23 zł (2.820,41 × 104,0%) i 4 462,32 zł (4.290,69 zł × 104,0%).

Jeżeli świadczeniobiorca ma ustalone prawo do emerytury z urzędu przyznanej na dotychczasowych zasadach (na podstawie art. 27a ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych) przed 1 marca 2013 r., waloryzacji od 1 marca 2013 r. podlega kwota emerytury i podstawy wymiaru.

 

Przykład:

ZUS przyznał emeryturę z urzędu 65-letniemu renciście od 19 grudnia 2012 r. Kwota renty z tytułu niezdolności do pracy wynosiła 854,23 zł, a podstawa wymiaru 1.414,76 zł. Emerytura z urzędu wynosiła na 28 lutego 2013 r. – 854,23 zł, a od 1 marca 2013 r. 888,40 zł (854,23 zł × 104,0%). Zwaloryzowana od 1 marca 2013 r. podstawa wymiaru wynosi 1.471,35 zł.

W przypadku jednak gdy emerytura z urzędu wypłacana jest w gwarantowanej wysokości (tj. w kwocie ustalonej renty), waloryzacji podlega podstawa wymiaru i kwota emerytury ustalona w gwarantowanej wysokości.

Renty z tytułu niezdolności do pracy przyznane na wniosek zgłoszony przed 1 marca 2013 r., o ile prawo do tych rent powstało przed 1 marca 2013r. podlegają waloryzacji od 1 marca 2013 r. o 104,0%.

Jeżeli waloryzacji podlega renta z tytułu niezdolności do pracy w związku z wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową – waloryzacji podlega kwota renty wynikająca z faktycznego wyliczenia, przed podwyższeniem do kwoty gwarancyjnej i kwoty najniższej renty w odpowiednim do stopnia niezdolności procencie, a następnie ewentualne podwyższenie do kwoty gwarancyjnej – odpowiednio 60% lub 80% zwaloryzowanej podstawy wymiaru i do kwoty najniższej renty obowiązującej od 1 marca 2013 r

Kwoty najniższych świadczeń od 1 marca 2013 r.

Rodzaj świadczenia

Wysokość w zł

· Emerytura

831,15

· Renta rodzinna

831,15

· Renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy

831,15

· Renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy

637,92

· Renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową oraz renta rodzinna wypadkowa

997,38

· Renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową

765,50

Podstawa prawna:

art. 88–89 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2009 r. nr 153, poz. 1227 ze zm.).

  • § Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 11 lutego 2013 r. w sprawie kwoty bazowej w 2012 r. (M.P. z 2013 r., poz. 87).

Autor: Mateusz Łukaszewski, specjalista w zakresie emerytur i rent
Opracowanie redakcyjne:


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 32592 )
Array ( [docId] => 32592 )