Czy pracodawca może przyznać wyższą odprawę emerytalną

Autor: Bogdan Majkowski
Data: 07-12-2015 r.

Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy pracownicy, których stosunek pracy ustał w związku z przejściem na rentę z tytułu niezdolności do pracy albo emeryturę mają prawo do odprawy pieniężnej w wysokości odpowiadającej jednomiesięcznemu wynagrodzeniu. Prawo do takiej odprawy przyznaje Kodeks pracy, co oznacza, że jest ona świadczeniem powszechnie obowiązującym (art. 92¹kp).

Z pytania wynika, że w regulaminie wynagradzania pracodawca chce zamieścić zapis przyznający pracownikom odchodzącym na emeryturę odprawę w wysokości trzymiesięcznego wynagrodzenia, a więc wyższej od tej ogólnie obowiązującej. Nie ma żadnych przeszkód, aby zmiana taka została wprowadzona.

Trzeba jednak pamiętać, że mimo, iż nowy zapis będzie korzystniejszy dla pracowników, jego wprowadzenie będzie wymagało zachowania takiej samej procedury, jak przy wprowadzaniu regulaminu wynagradzania. Jeżeli w firmie działają związki zawodowe zmiana ta musi być z nimi uzgodniona. Jeżeli zaś nie ma związków pracodawca sam decyduje o zmianie – nie musi jej konsultować z załogą. Natomiast załoga musi być poinformowana o wprowadzonym zapisie w sposób przyjęty w zakładzie. Co ważne, zmienione zapisy regulaminu wynagradzania wchodzą w życie dopiero po upływie 2 tygodni od dnia podania ich do wiadomości pracownikom.

Przykład:

Pracodawca chce wprowadzić w regulaminie wynagradzania zapis, że pracownikowi odchodzącemu na emeryturę przysługuje odprawa w wysokości 3-miesięcznego wynagrodzenia. Pracodawca może wprowadzić taką zmianę w regulaminie wynagradzania. Kodeks pracy nie pozwala jedynie na stosowanie przepisów mniej korzystnych dla pracownika i takich, które naruszają zasadę równego traktowania w zatrudnieniu (art. 18 – 18³e, art. 772 kp). W zależności od zapisu wprowadzonych zmian pracownicy zachowają prawo do odprawy emerytalno-rentowej przysługującej na podstawie Kodeksu pracy albo je utracą (na konto tych korzystniejszych).

Wyższa odprawa emerytalna niejako zastąpi odprawę wynikającą z Kodeksu pracy – chyba że pracodawca wyraźnie zaznaczy w regulaminie, iż pracownicy mają prawo do obu świadczeń. Wtedy wyższa odprawa będzie traktowana jako odprawa dodatkowa.

Wyższa kwota odprawy ma przysługiwać tylko pracownikom odchodzącym na emeryturę. Jeżeli dokładnie taki zapis znajdzie się w regulaminie wynagradzania, to osoby odchodzące na rentę z tytułu niezdolności do pracy będą wyłączone z tego uprawnienia. Zachowają one prawo jedynie do odprawy kodeksowej, a więc w wysokości jednomiesięcznego, a nie trzymiesięcznego wynagrodzenia. Będzie to naruszeniem zasad równego traktowania i na pewno wzbudzi wątpliwości zarówno samych pracowników, jak i instytucji kontrolnych – w tym PIP. Aby tego uniknąć, warto w zapisie uwzględnić również pracowników spełniających warunki uprawniające do renty z tytułu niezdolności do pracy.

Bogdan Majkowski, specjalista w zakresie ubezpieczeń społecznych

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 38203 )
Array ( [docId] => 38203 )