Zniszczenia w hotelu w trakcie podróży służbowej trzeba naprawić

Data: 05-08-2013 r.

W trakcie delegacji pracownik wykonuje swoje obowiązki służbowe. Może się zdarzyć, że w trakcie ich wykonywania pracownik wyrządzi szkodę osobie trzeciej, np. dokona zniszczeń w hotelu, w którym nocuje. Powstaje wówczas wątpliwość, kto ponosi odpowiedzialność w takiej sytuacji. Zasadą jest, że za szkodę powstałą w taki sposób odpowiada wobec poszkodowanego wyłącznie pracodawca.

W razie wyrządzenia przez pracownika przy wykonywaniu przez niego obowiązków pracowniczych szkody osobie trzeciej, zobowiązany do naprawienia szkody jest wyłącznie pracodawca. Natomiast zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z 5 maja 1998 r. (I CKU 11/97): "Obowiązek naprawienia szkody wyrządzonej przez pracownika osobie trzeciej nie obciąża pracodawcy, gdy wyrządzenie tej szkody nastąpiło jedynie przy sposobności zatrudnienia w zakładzie pracy, to znaczy nie przy wykonywaniu powierzonych pracownikowi zadań w stosunku pracy".

Pracownik ponosi odpowiedzialność wobec pracodawcy, który naprawił szkodę wyrządzoną osobie trzeciej. Oznacza to, że pracodawca, który naprawił osobie trzeciej szkodę wyrządzoną przez pracownika, może wystąpić w stosunku do niego z roszczeniem o odszkodowanie. Odszkodowania pracodawca może ubiegać się od pracownika jedynie do wysokości 3-miesiecznego wynagrodzenia pracownika-sprawcy szkody. A zatem w takiej sytuacji pracodawca może z przysługującemu pracownikowi zwrotu kosztów noclegu potrącić odszkodowanie, które uiścił wobec poszkodowanego za szkodę wyrządzoną przez tego pracownika.

 

Potrącenie nie może jednak przewyższać wysokości 3-miesiecznego wynagrodzenia pracownika. Jeśli tak wyliczone odszkodowanie przewyższa koszty noclegu, pracownik będzie miał obowiązek uiszczenia pracodawcy różnicy tej kwoty.

Przykład: pracownik zarabia 1.600 zł brutto miesięcznie. Wyjechał w 3-dniową podróż służbową i przez czas tej podróży mieszkał w hotelu. Doba hotelowa kosztowała 200 zł. Z powodu pośpiechu i nieuwagi zapomniał zgasić papierosa, który niefortunnie spalił stolik, kawałek podłogi, ściany i zasłony. Na szczęście był tam system gaszenia i ogień się nie rozprzestrzenił, ale zniszczenia były znaczne. Właściciel hotelu wycenił je na kwotę 2.000 zł. W takiej sytuacji pracodawca ma obowiązek naprawić szkodę wyrządzoną przez pracownika, powinien zatem zwrócić właścicielowi hotelu kwotę 2.000 zł. Następnie pracodawca ma prawo wystąpić do pracownika z tzw. roszczeniem regresowym, czyli domagać się zwrotu wypłaconej właścicielowi kwoty. Ponieważ pracownikowi przysługuje od pracodawcy zwrot kosztów noclegu w wysokości 600 zł (3 x 200 zł za dobę hotelową), a naprawienie szkody wyrządzonej przez pracownika w hotelu kosztowało pracodawcę 2.000 zł, to pracownik powinien uiścić pracodawcy różnicę w wysokości 1.400 zł (2.000 zł – 600 zł). Kwota ta mieści się w granicach 3-krotności wynagrodzenia pracownika (3 x 1.600 zł = 4.800 zł).

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 32669 )
Array ( [docId] => 32669 )