Potrącenie egzekucyjne ze świadczeń socjalnych

Data: 12-11-2012 r.

Pracownicy korzystający ze świadczeń socjalnych (np. pożyczek, zapomóg itp.) muszą liczyć się z tym, że w razie egzekucji komorniczej kwoty tych świadczeń zostaną zajęte w całości. Świadczenia socjalne nie są bowiem chronione przed egzekucją tak jak wynagrodzenie za pracę.

Świadczenia socjalne – chociaż stanowią przychody ze stosunku pracy – nie są wynagrodzeniem za pracę. Mają – jak sama nazwa wskazuje – charakter socjalny, tj. powinny służyć wsparciu pracowników znajdujących się w trudniejszej sytuacji materialnej. Stąd zasadniczym kryterium przyznawania świadczeń z funduszu socjalnego jest kryterium socjalne, tj. stan majątkowy pracownika, sytuacja rodzinna, zdrowotna itp.

Ponieważ świadczenia socjalne nie są wynagrodzeniem za pracę, oznacza to, że nie podlegają one ochronie przed egzekucją właściwą dla płacy pracowniczej (por. uzasadnienie wyroku Sądu Najwyższego z 17 lutego 2004 r., I PK 217/03). W konsekwencji nie mają do nich zastosowania ograniczenia w potrąceniach, przewidziane w art. 87 i nast. Kodeksu pracy. Komornik, dysponując prawomocnym tytułem egzekucyjnym, może więc zażądać przekazania danego świadczenia socjalnego w całości na poczet długu.

W przypadku świadczeń socjalnych czynności, jakie powinien wykonać pracodawca w ramach realizacji orzeczenia sądu lub organu będącego wierzycielem ubezpieczonego – pracownika, będą takie same jak w przypadku egzekucji z wynagrodzenia za pracę.

Przykład:

Pracownik otrzymuje wynagrodzenie w kwocie 1500 zł. Z jego wynagrodzenia co miesiąc pracodawca potrąca 555 zł tytułem zasądzonych prawomocnie alimentów na jego dwoje małoletnich dzieci. Pracownik ten ma jeszcze do spłacenia zaległości z tytułu czynszu za mieszkanie spółdzielcze, którego jest posiadaczem. Dług z tytułu zaległości czynszowych z końcem 2011 r. sięgnął 10 000 zł i spółdzielnia wystąpiła na drogę sądową w celu odzyskania długu.

 

Uzyskawszy tytuł wykonawczy, komornik zgłosił się do pracodawcy, nakazując mu powstrzymanie się od zapłaty wszelkich świadczeń przekraczających dotychczasową kwotę wypłacaną pracownikowi po potrąceniu alimentów.

Sam pracodawca nie mógł już dokonywać potrąceń, gdyż po potrąceniu alimentów pracownikowi pozostawała do wypłaty kwota równa połowie wynagrodzenia netto. Pracownik złożył w styczniu 2012 r. wniosek o zapomogę losową ze środków funduszu socjalnego. Otrzymał zapomogę w kwocie 2.000 zł. W tym przypadku pracownik w ogóle nie otrzyma do rąk własnych zapomogi. Całość zostanie przekazana komornikowi na poczet egzekwowanego długu z tytułu niezapłaconego czynszu.

Podstawa prawna:

  • art. 87–871 Kodeksu pracy,
  • art. 881–882 Kodeksu postępowania cywilnego,
  • art. 81 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 ze zm.),
  • art. 21 ust. 1 pkt 26 i 67 ustawy o PIT,
  • § 2 ust. 1 pkt 19 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dz.U. Nr 161, poz. 1106 ze zm.)

Autor: Michał Culepa - specjalista w zakresie wynagrodzeń

Opracowanie redakcyjne: Renata Kajewska


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 32678 )
Array ( [docId] => 32678 )