Zmiany w potrąceniach z zasiłków

Autor: Elżbieta Młynarska-Wełpa
Data: 07-11-2016 r.

Rada Ministrów przyjęła 25 października 2016 r. projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra rodziny, pracy i polityki społecznej. Zgodnie z tym projektem od 1 marca 2017 roku najniższa emerytura będzie wynosić 1.000 zł. Przyjmując, że projekt zostanie przyjęty, kwota wolna od potrąceń z zasiłków wynosić będzie odpowiednio 500 zł i 600 zł.

Z kolei zgodnie z ustawą z 21 października 2016 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych kwota wolna od potrąceń z zasiłków ma wynosić „75% kwoty najniższej emerytury lub renty – przy potrącaniu należności, o których mowa w art. 139 ust. 1 pkt 5, wraz z kosztami i opłatami egzekucyjnymi”. Taka zmiana kwoty wolnej przy potrącaniu sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne ma dotyczyć nie tylko nowych tytułów wykonawczych, ale także zobowiązań istniejących w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy. Co ma nastąpić po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia. Biorąc pod uwagę, że ustawa została przyjęta przez Sejm i skierowana do Senatu, można spodziewać się, że nowa regulacja będzie już obowiązywała przez część 2017 roku.

Potrącenia z zasiłku za zgodą pracownika

 

Ustawa emerytalna wymienia, jakie konkretnie należności mogą być potrącane z zasiłków. Można potrącać również inne należności, ale pod warunkiem że istnieje tytuł wykonawczy uprawniający do dokonania tego potrącenia. Jeżeli pracodawca chciałby dokonać potrącenia bez takiego tytułu egzekucyjnego, np. pożyczki udzielonej pracowników i z własnych środków, musiałby uzyskać od niego pisemną zgodę na takie potrącenie. Część ekspertów uważa, że w takim przypadku żadne kwoty wolne ani granice potrąceń nie występują w takim przypadku – nie ma na to podstawy prawnej. Trudno się zgodzić z taką opinią, gdyż wtedy mogłoby się okazać, że pracownik nie otrzyma zasiłku w ogóle, całość zostanie potrącona. Ustawa emerytalna przewiduje kwoty wolne i granice potrąceń wobec oznaczonych należności i tych ściągalnych na podstawie tytułu wykonawczego. Bez zgody pracownika potrącenie byłoby bezpodstawne. Za jego zgodą nie podlega ograniczeniu procentowemu, ale powinna być zachowana kwota wolna w wysokości 60% najniższej emerytury, czyli do końca lutego 2017 roku 529,54 zł, a od 1 marca 2017 roku odpowiednio 600 zł.

Przykład:

Pracownica przebywająca na urlopie macierzyńskim wyraziła zgodę na piśmie na potrącanie z zasiłku macierzyńskiego rat pożyczki zaciągniętej od pracodawcy, w wysokości po 300 zł miesięcznie. Za styczeń 2017 r. przysługuje jej zasiłek macierzyński w wysokości 2.500 zł brutto. Z przysługującego zasiłku pracodawca potrącił zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych w wysokości 404 zł (2.500 zł × 18% – 46,33 zł = 403,67 zł; po zaokrągleniu 404 zł). Ponadto z zasiłku ma potrącić należności niealimentacyjne na podstawie tytułu wykonawczego wystawionego na 1.210 zł. Jednak potrącenie na spłatę należności niealimentacyjnych może być dokonane w maksymalnej wysokości 25% kwoty zasiłku, czyli w tym przypadku pracodawca może potrącić nie więcej niż 625 zł (2.500 zł × 25%). Wolna od potrąceń jest kwota 441,28 zł (50% najniższej emerytury). Z przysługującej do wypłaty kwoty zasiłku pracodawca może potrącić graniczną kwotę 625 zł (2.500 zł – 404 zł – 625 zł = 1.471 zł > 441,28 zł). Ostatecznie pracownica otrzyma: 2.500 zł – 404 zł – 625 zł – 300 zł = 1.171 zł, co stanowi kwotę wyższą niż ustawowa kwota wolna od potrąceń oparta na najniższej emeryturze. W następnych miesiącach 2017 roku, pomimo iż zmianie ulega wysokość najniższej emerytury, nic się nie zmieni dla tej pracownicy. Wypłacona kwota zasiłku po odliczeniu potrąceń jest bowiem znacząco wyższa niż kwota wolna od potrąceń.

Elżbieta Młynarska-Wełpa, specjalista w zakresie rozliczania wynagrodzeń

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 39742 )
Array ( [docId] => 39742 )