Zrzeczenie się wynagrodzenia nie uchroni przed egzekucją

Data: 19-07-2013 r.

Pracownik nie może zrzec się wynagrodzenia na rzecz innej osoby – powinien jedynie upoważnić inną osobę do odbioru wynagrodzenia. Zajęcie wynagrodzenia przez komornika jest skuteczne z chwilą, gdy dotrze do pracodawcy – moment sporządzenia listy płac nie ma znaczenia. W razie potrzeby należy skorygować już sporządzoną listę płac.

Na gruncie prawa pracy możliwość zrzeczenia się wynagrodzenia została wykluczona na mocy art. 84 Kodeksu pracy. Zgodnie z tym przepisem nie jest możliwe ani zrzeczenie się prawa do wynagrodzenia, ani przeniesienie tego prawa na inną osobę. Od tej zasady nie wprowadzono żadnych wyjątków. Dlatego pracownik nie może przenieść prawa do wynagrodzenia nawet na członka najbliższej rodziny, w tym małżonka, rodzica oraz dzieci.

Zakaz zrzeczenia się wynagrodzenia dotyczy zarówno należności już nabytych przez pracownika, jak i wynagrodzenia, które pracownik osiągnie w przyszłości. Od instytucji zrzeczenia się prawa do wynagrodzenia należy przy tym odróżnić udzielenie innej osobie pełnomocnictwa do odbioru wynagrodzenia – co jest możliwe na podstawie przepisów prawa cywilnego. Pomiędzy zrzeczeniem się wynagrodzenia a uprawnieniem innej osoby do jego odbioru zachodzi bardzo istotna różnica.

Skuteczne zrzeczenie się prawa do wynagrodzenia oznaczałoby, że w istocie pracownik traciłby wszelką możliwość do korzystania z zarobionych przez siebie pieniędzy. Właścicielem tych pieniędzy w świetle prawa byłaby bowiem inna osoba. Natomiast uprawnienie innej osoby do odbioru wynagrodzenia (np. małżonka) nie oznacza, że wynagrodzenie przestaje być własnością pracownika. Przeciwnie, jest ono własnością pracownika zarówno przed odbiorem, jak i po odbiorze wynagrodzenia. Osoba odbierająca wynagrodzenie ma prawny obowiązek przekazania go właścicielowi, czyli pracownikowi.

Na gruncie przepisów Kodeksu postępowania cywilnego regulujących postępowanie egzekucyjne w art. 885 ustawodawca wyraźnie wyłączył możliwość uniknięcia skutków zajęcia wynagrodzenia poprzez zrzeczenie się go na rzecz innej osoby.

 

Otrzymanie zajęcia komorniczego po sporządzeniu listy płac wymaga jej skorygowania

Jak wynika z art. 883 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego, zajęcie jest dokonane z momentem doręczenia wezwania „dłużnikowi zajętej wierzytelności”, tj. pracodawcy. Od tej chwili dla pracodawcy następują wszystkie skutki prawne powiązane z zajęciem, tj. w szczególności pracodawca nie może wypłacać pracownikowi, poza częścią wolną od zajęcia, żadnego wynagrodzenia oraz powinien zajętą część wynagrodzenia przekazywać wierzycielowi lub komornikowi.

Moment sporządzenia listy płac nie ma znaczenia prawnego w odniesieniu do wcześniej wspomnianych obowiązków pracodawcy. A zatem pracodawca nie może pracownikowi wypłacać wynagrodzenia po jego zajęciu przez komornika, nawet w sytuacji gdy została już dla niego sporządzona lista płac. W opisanej sytuacji pracodawca jest obowiązany dokonać stosownej korekty na liście i w razie potrzeby – w dokumentacji innego rodzaju.

Warto zwrócić uwagę, że gdyby w opisanej sytuacji pracodawca nie przekazał wierzycielowi lub komornikowi zajętej części wynagrodzenia, mógłby ponieść z tego tytułu zarówno odpowiedzialność materialną za spowodowane szkody, jak i zostać przez komornika ukarany grzywną.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 32699 )
Array ( [docId] => 32699 )