Badania lekarskie zleceniobiorcy opodatkowane i oskładkowane

Kategoria: Składki ZUS
Data: 07-08-2014 r.

Wstępnym badaniom lekarskim podlegają osoby przyjmowane do pracy, pracownicy młodociani przenoszeni na inne stanowiska pracy i inni pracownicy przenoszeni na stanowiska pracy, na których występują czynniki szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe. Pracownik podlega również okresowym badaniom lekarskim, a w przypadku niezdolności do pracy trwającej dłużej niż 30 dni.

Pracodawca ponosi ponadto inne koszty profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami, niezbędnej z uwagi na warunki pracy.

Cytowane przepisy wskazują, że wstępne, okresowe i kontrolne badania lekarskie są przeprowadzane na koszt pracodawcy w sytuacji, gdy osobą otrzymującą to świadczenie jest pracownik. Dlatego też sfinansowanie badań lekarskich zleceniobiorcy nie korzysta ze zwolnienia przedmiotowego uregulowanego w art. 21 ust. 1 pkt 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Cena zakupu badań lekarskich dla osób wykonujących umowy cywilnoprawne będzie stanowiła opodatkowany przychód z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w przepisach art. 13 ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Płatnik zobowiązany będzie do poboru zaliczki na podatek dochodowy od przychodu uzyskanego przez zleceniobiorcę, na zasadach określonych w art. 41 tej ustawy.

Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zleceniobiorcy stanowi przychód w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, pod warunkiem, że w umowie zlecenia określono odpłatność za jej wykonywanie kwotowo, w kwotowej stawce godzinowej lub akordowej albo prowizyjnie.

Podstawy wymiaru składek nie stanowi jednak wartość świadczeń rzeczowych wynikających z przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy oraz ekwiwalenty za te świadczenia wypłacane zgodnie z przepisami wydanymi przez Radę Ministrów lub właściwego ministra. Wobec tego, jak już zaznaczyliśmy wartość szkolenia bhp będzie w przypadku zleceniobiorcy zwolnione ze składek, natomiast nie ma oparcia w przepisach zwolnienie z oskładkowania wartości badań lekarskich osoby wykonującej zlecenie.

Przyznanie przez zleceniodawcę zleceniobiorcy świadczenia w postaci badań lekarskich nie wynika z przepisu prawa, a może wynikać tylko z uzgodnień, jakie zawarły ze sobą dwie strony umowy cywilnoprawnej. Tym samym, jeśli umowa zlecenia stanowi tytuł do ubezpieczeń społecznych, wartość badań lekarskich podlega oskładkowaniu.

Barbara Tomaszewska, specjalista w zakresie ubezpieczeń społecznych

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 35471 )
Array ( [docId] => 35471 )