Do trzydziestokrotności w 2013 roku wlicza się tylko oskładkowane przychody

Kategoria: Składki ZUS
Data: 12-07-2013 r.

Z obowiązku naliczania składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe płatnik będzie zwolniony dopiero wówczas, gdy podstawa wymiaru składek przekroczy górną granicę ustaloną na 2013 rok, czyli kwotę 111.390 zł.

Roczna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób ubezpieczonych w danym roku kalendarzowym nie może być wyższa od kwoty odpowiadającej 30-krotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok kalendarzowy, określonego w ustawie budżetowej, ustawie o prowizorium budżetowym lub ich projektach, jeżeli odpowiednie ustawy nie zostały uchwalone.

W przypadku gdy brak jest podstaw dla ustalenia przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej, wynagrodzenie to ustala się na bazie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z trzeciego kwartału roku poprzedniego.

Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe pracowników stanowią przychody w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy. Do podstawy wymiaru składek wlicza się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń.

W szczególności podstawę wymiaru składek stanowią: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.

Wyłączeniu z podstawy wymiaru składek podlegają jednakże przychody wymienione w rozporządzeniu ministra pracy i polityki socjalnej w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Przewiduje ono, że składek nie nalicza się m.in. od nagród jubileuszowych, które według zasad określających warunki ich przyznawania przysługują pracownikowi nie częściej niż co 5 lat.

Przykład:

Prezes zarządu spółki, zatrudniony w niej na podstawie umowy o pracę, od początku 2013 roku do lipca włącznie otrzymał wynagrodzenie w łącznej wysokości 94.850 zł. Wypłacono mu także nagrodę jubileuszową w wysokości 16.550 zł, wyłączoną z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Nagroda ta nie stanowi podstawy wymiaru składek, co powoduje, że nie jest wliczana do limitu 30-krotności.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 32774 )
Array ( [docId] => 32774 )

Array ( [docId] => 32774 )