Dodatkowa umowa o dzieło wykonywana przez zleceniobiorcę – składki ZUS

Kategoria: Składki ZUS
Data: 08-08-2014 r.

Umowa o dzieło zawarta z osobą, która jednocześnie wykonuje w tej samej firmie umowę zlecenia, nie stanowi tytułu do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego. Od przychodu otrzymanego z tytułu umowy o dzieło istnieje obowiązek opłacania zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Umowa o dzieło nie jest samoistnym tytułem do objęcia osoby wykonującej taką umowę ubezpieczeniami społecznymi. Osoba, która wykonuje umowę o dzieło, nie powinna być zgłaszana do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego oraz od wypłacanego jej wynagrodzenia nie powinny być opłacane żadne składki. Nie dotyczy to umowy o dzieło zawartej z własnym pracownikiem lub gdy umowa o dzieło jest wykonywana na rzecz własnego pracodawcy.

Umowa o dzieło zawarta z własnym pracownikiem

Należy podkreślić, iż w zakresie ubezpieczeń społecznych obowiązuje szersza definicja pracownika, niż określona w Kodeksie pracy. Za pracownika w rozumieniu ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych uważa się także osobę wykonującą pracę na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, albo umowy o dzieło, jeżeli umowę taką zawarła z własnym pracodawcą, z którym pozostaje w stosunku pracy, lub jeżeli w ramach takiej umowy wykonuje pracę na rzecz pracodawcy, z którym pozostaje w stosunku pracy.

Pracodawca, który zawrze z własnym pracownikiem umowę o dzieło, nie zgłasza dodatkowo tej osoby do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, natomiast składki na ubezpieczenia społeczne jest zobowiązany naliczać i opłacać od zsumowanego wynagrodzenia, które będzie mu wypłacał ze stosunku pracy oraz umowy o dzieło.

Umowa o dzieło zawarta z osobą zatrudnioną na podstawie umowy zlecenia

Jeśli z osobą zatrudnioną na podstawie umowy zlecenia zostanie zawarta umowa o dzieło, to od wynagrodzenia wypłacanego z umowy o dzieło płatnik składek (zleceniodawca) nie musi opłacać składek na ubezpieczenia społeczne.

Artykuł 8 ust. 2a ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych ma zastosowanie wyłącznie do umów cywilnoprawnych zawieranych z własnym pracownikiem, a nie ze zleceniobiorcą. Umowa o dzieło nie jest także samoistnym tytułem do objęcia danej osoby ubezpieczeniem zdrowotnym, gdyż taki tytuł do ubezpieczeń nie jest wymieniony w art. 66 ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Andrzej Radzisław, radca prawny

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 35470 )
Array ( [docId] => 35470 )