Jedynie terminowa wpłata składek uprawnia do refundacji z PFRON

Kategoria: Składki ZUS
Data: 09-10-2013 r.

Osoby niepełnosprawne wykonujące działalność gospodarczą, które nie opłacą składek na ubezpieczenia społeczne w terminie lub opłacą je w części nie otrzymają refundacji. PFRON przypomina, że tylko terminowa wpłata składek w pełnej wysokości uprawnia do zwrotu ze środków funduszu.

Osoby niepełnosprawne prowadzące działalność gospodarczą mogą otrzymać z PFRON refundację składek na ubezpieczenia społeczne – maksymalnie do wysokości składek od podstawy stanowiącej zadeklarowaną kwotę nie wyższą niż 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia (lub 30% minimalnego wynagrodzenia – w przypadku osób podejmujących prowadzenie działalności po raz pierwszy).

Wspomniana refundacja jest jednak możliwa pod pewnymi warunkami:

  • dotyczy tylko i wyłącznie obowiązkowych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,

  • składki muszą być opłacone w całości,

  • składki muszą być opłacone terminowo na zasadach określonych w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych.

Składki opłacone dobrowolnie, nieterminowo lub w niepełnej wysokości nie podlegają refundacji.

Jak wyjaśnia Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, za terminowe dokonanie zapłaty składek uważa się:

  • przy zapłacie gotówką – dzień wpłacenia należności z tytułu składek na rachunek bankowy ZUS w banku, placówce pocztowej lub w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej,

  • w obrocie bezgotówkowym – dzień obciążenia rachunku bankowego płatnika, tj. jeżeli płatnik opłaca składki w formie bezgotówkowej, wpłata z tytułu należnych składek może zostać uznana za terminową, jeśli najpóźniej w obowiązującym danego płatnika terminie płatności nastąpiło obciążenie jego rachunku bankowego.

Brak opłacenia składek na ubezpieczenia społeczne w terminie i w całości będzie skutkował wydaniem przez Prezesa Zarządu PFRON decyzji o odmowie wypłaty refundacji bądź decyzji nakazującej zwrot wypłaconej już refundacji.


Tagi: pfron

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 32817 )
Array ( [docId] => 32817 )

Array ( [docId] => 32817 )