Nagroda może być wliczana do podstawy wymiaru tylko części świadczeń

Kategoria: Składki ZUS
Data: 20-11-2013 r.

Zgodnie z zapisem zawartym w zakładowym regulaminie pracy nagroda nie będzie wliczana do podstawy wymiaru wynagrodzenia chorobowego, zasiłku chorobowego i zasiłku opiekuńczego, ponieważ pracownik zachowuje do niej prawo w okresie pobierania tego zasiłku.

Przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przysługującego pracownikowi nie uwzględnia się składników wynagrodzenia, jeżeli postanowienia układów zbiorowych pracy lub przepisy o wynagra­dzaniu nie przewidują zmniejszania ich za okres po­bierania zasiłku. W takiej sytuacji pracownik otrzy­muje dodatkowy składnik wynagrodzenia (premię, nagrodę, dodatek) w pełnej wysokości oraz zasi­łek chorobowy, w podstawie wymiaru którego ów składnik dodatkowy zostanie pominięty.

 

Zapis w zakładowym regulaminie wskazuje, że pra­cownik w okresie pobierania wynagrodzenia cho­robowego, zasiłku chorobowego oraz zasiłku opie­kuńczego zachowuje prawo do nagrody, wówczas nie wchodzi ona do podstawy wymiaru określonych świadczeń.

Wyliczenie świadczeń, w czasie pobierania których pracownik zachowuje prawo do nagrody, powoduje, że wypłata innych świadczeń określonych w usta­wie o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa po­wodować będzie wliczanie nagrody do podstawy wymiaru tych świadczeń. Co prawda do podstawy wymiaru zasiłku chorobowego nagroda nie będzie wliczana, w regulaminie bowiem wyraźnie wskaza­no, że pracownik zachowuje do niej prawo w czasie pobierania zasiłku, ale pracodawca będzie zobowią­zany wliczyć nagrodę do podstawy zasiłku macie­rzyńskiego. Wynika to z tego, że w regulaminie brak jest regulacji dotyczącej zachowania prawa do tego składnika wynagrodzenia za okres pobierania za­siłku macierzyńskiego.

Należy więc uznać, że składnik ten nie przysługuje pracownikowi w okresie pobierania zasiłku macierzyń­skiego i w związku z tym powinien zostać uwzględnio­ny w podstawie wymiaru zasiłku. Warto przy okazji wspomnieć, że nagroda, do której pracownik ma pra­wo w okresie pobierania wynagrodzenia chorobowego, zasiłku chorobowego i zasiłku opiekuńczego, nie będzie stanowiła podstawy wymiaru składek.

Zgodnie z rozporządzeniem ministra pracy i poli­tyki socjalnej z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad usta­lania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (a co za tym idzie – na ubezpieczenie chorobowe) stano­wi przychód w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, osiągany przez pracowników u pracodawcy z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy, z wyłączeniem przycho­dów wskazanych w § 2 ust. 1 rozporządzenia.

Zasadniczo nagroda stanowi podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpie­czenie zdrowotne. Jednak na mocy § 2 ust. 1 pkt 24 rozporządzenia z podstawy wymiaru składek wyłączone zostały składniki wynagrodzenia, do których pracownik ma prawo w okresie pobie­rania wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy, zasiłku chorobowego, macierzyńskiego, opiekuńczego, świadczenia rehabilitacyjnego, w myśl postanowień układów zbiorowych pracy lub przepisów o wynagradzaniu, jeżeli są wypła­cane za okres pobierania tego wynagrodzenia lub zasiłku.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 32846 )
Array ( [docId] => 32846 )

Array ( [docId] => 32846 )