Przy wypełnianiu ZUS Rp-7 uwzględnia się limit trzydziestokrotności

Kategoria: Składki ZUS
Data: 12-07-2013 r.

W zaświadczeniu ZUS Rp-7, przychód uzyskany za dany rok kalendarzowy, uwzględniany w podstawie wymiaru świadczeń emerytalno-rentowych, dolicza się do przychodu uzyskanego w roku, za który przychód ten przysługuje, również w przypadku gdy w roku tym została osiągnięta kwota rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Roczna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe pracownika w danym roku kalendarzowym nie może być wyższa od kwoty odpowiadającej 30-krotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok kalendarzowy.

Przy kwalifikowaniu przychodów podlegających uwzględnieniu w zaświadczeniu Rp-7 decydujące znaczenie ma to, czy dany przychód był objęty obowiązkiem opłacania składek na ubezpieczenie społeczne lub ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Przy wystawianiu zaświadczenia należy także stosować generalną zasadę uwzględnienia przychodów za okres, za który zostały wypłacone. Tak więc np. nagrody z zysku lub trzynastą pensję dolicza się do roku, za który zostały wypłacone zatrudnionemu.

Uwzględnieniu nie podlegają natomiast takie przychody uzyskane w danym roku, które zostały zwolnione ze składki z powodu osiągnięcia kwoty rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Przykład:

Pracodawca wypełnia druk ZUS Rp-7 pracownikowi, który w październiku 2000 roku przekroczył limit 30-krotności, czyli kwotę 54.780 zł. Osoba ta w 2000 roku uzyskała roczny przychód w kwocie 56.454,05 zł, obejmujący wynagrodzenia zasadnicze i premie. Ponadto za grudzień 2000 roku w styczniu 2001zatrudnionemu wypłacono wynagrodzenie w kwocie 6.362,95 zł. „Trzynastkę” (w kwocie 5.307 zł) za 2000 rok wypłacono mu w lutym 2001. W 2000 roku nie zostały wypłacone żadne składniki wynagrodzenia przysługujące za 1999 r.

Wynagrodzenie zasadnicze i premie wypłacone w 2000 roku nie mogą być wykazane w łącznej kwocie wyższej niż 54.780 zł. Ponadto za 2000 rok należy wykazać kwotę wynagrodzenia za grudzień wypłaconego w styczniu 2001 roku. – 6.362,95 zł oraz kwotę „trzynastki” za 2000 rok– 5.307 zł wypłaconej w lutym 2001. Przyjmujemy, że pracownik nie osiągnął limitu wynagrodzeń w 2001 już na początku tego roku, w związku z czym od wynagrodzenia za grudzień 2000 r. wypłaconego w styczniu 2001 roku i od trzynastej pensji za 2000 rok wypłaconej w lutym 2001 zostały odprowadzone składki na ubezpieczenia społeczne.

Tak więc za 2000 rok należy wykazać w ZUS Rp-7 łączną kwotę 66.449,95 zł. Oczywiście trzeba podać ją w rozbiciu, dokładnie opisując jej składniki, w tym „trzynastkę” za 2000 rok oraz wynagrodzenie za grudzień 2000, wskazując, że składniki te zostały wypłacone w roku następnym i została od nich odprowadzona składka. Powoduje to, że można wskazać je ponad limit obowiązujący w 2000 roku, czyli kwotę 54.780 zł.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 32776 )
Array ( [docId] => 32776 )

Array ( [docId] => 32776 )