Składki ZUS od podróży służbowej członka rady nadzorczej spółki z o.o.

Kategoria: Składki ZUS
Data: 02-07-2014 r.

Osoby podlegające ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym są wymienione w art. 6 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. W przepisie tym nie ma wymienionych członków rady nadzorczej. Oznacza to, że osoba, która pełni funkcję członka rady nadzorczej, nie podlega z tego tytułu ubezpieczeniom społecznym.

Inaczej niż z ubezpieczeniami społecznymi wygląda sprawa z ubezpieczeniem zdrowotnym członka rady nadzorczej. Obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego podlegają członkowie rady nadzorczej, posiadający miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Na obowiązek nie ma wpływu okoliczność, że posiada on inny tytuł bądź tytuły do tego ubezpieczenia (np. w innej firmie jest pracownikiem).

Członkowie rady nadzorczej są objęci obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego od dnia powołania na tę funkcję do dnia zaprzestania pełnienia tej funkcji.

Pojęcie „powołanie na członka rady nadzorczej” na gruncie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej, finansowanych ze środków publicznych, należy interpretować szeroko, nie zaś wyłącznie zgodnie z brzmieniem literalnym. Wobec tego w pojęciu tym mieszczą się wszystkie czynności organów statutowych, skutkujące uzyskaniem przez daną osobę statusu członka rady nadzorczej danego podmiotu.

Płatnik składek będący podmiotem, w którym działa rada nadzorcza, powinien w terminie 7 dni od daty powołania do pełnienia tej funkcji zgłosić ją do ubezpieczenia zdrowotnego.

Zgłoszenie następuje poprzez złożenie druku ZUS ZZA z kodem tytułu ubezpieczeń 22 40 xx (członek rady nadzorczej).

Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne za członka rady nadzorczej stanowi przychód w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, otrzymywany z tytułu pełnionej funkcji.

Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej nie zawiera żadnych zwolnień przedmiotowych, co oznacza, że od wszystkich przychodów, jakie uzyskuje członek rady nadzorczej, istnieje obowiązek naliczania składek. W konsekwencji do podstawy wymiaru należy wliczyć także zwrot należności z tytułu podroży.

Składki za członka rady nadzorczej są wykazywane za każdy miesiąc podlegania przez niego ubezpieczeniu w raporcie ZUS RZA.

Składka w wysokości 9% podstawy wymiaru jest naliczana od przychodu, jaki w danym miesiącu osiągnął członek rady nadzorczej. Część składki w wysokości 7,75% (podstawy wymiaru) jest odliczana od zaliczki na podatek. Pozostała część 1,25% jest finansowana z dochodu ubezpieczonego. Tak ustalona składka (naliczona od zsumowanych przychodów) jest wpłacana do ZUS przez płatnika składek.

Należy jednak zauważyć, że do członków rad nadzorczych nie stosuje się art. 83 ust. 1 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej. Oznacza to, że w przypadku gdy składka na ubezpieczenie zdrowotne członka rady nadzorczej jest wyższa od zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, to składki tej nie obniża się tak jak w przypadku innych ubezpieczonych (np. pracowników) do wysokości tej zaliczki.

Michał Jarosik, specjalista w zakresie ubezpieczeń społecznych

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 35239 )
Array ( [docId] => 35239 )