Stopa procentowa składki wypadkowej od 1.04.2014 r. do 31.03.2015 r.

Kategoria: Składki ZUS
Data: 03-04-2014 r.

Przedsiębiorcom podlegającym wpisowi do rejestru REGON, zgłaszającym do ubezpieczenia wypadkowego w 2013 roku co najmniej 10 ubezpieczonych, którzy złożyli ZUS IWA za 2011 r., 2012 r., 2013 r. stopę procentową określa ZUS. Pozostali muszą ustalić ją sami.

Składka wypadkowa ustalana przez płatnika

Sposób określania stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe uzależniony jest od liczby ubezpieczonych zgłaszanych przez danego płatnika składek do ubezpieczenia wypadkowego. Liczbę ubezpieczonych ustala się jako iloraz sumy ubezpieczonych podlegających ubezpieczeniu wypadkowemu w ciągu poszczególnych miesięcy poprzedniego roku kalendarzowego i liczby miesięcy, przez które płatnik składek był w poprzednim roku kalendarzowym zgłoszony w ZUS co najmniej jeden dzień. W liczbie miesięcy uwzględnia się tylko te, w których płatnik co najmniej jeden dzień był płatnikiem składek na ubezpieczenie wypadkowe w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych, tj. w których co najmniej jeden ubezpieczony podlegał ubezpieczeniu wypadkowemu.

Liczba ubezpieczonych podlega zaokrągleniu do jedności w górę, jeśli końcówka jest większa lub równa 0,5 lub w dół, jeśli jest mniejsza od 0,5.

Ustalając liczbę ubezpieczonych w ciągu poszczególnych miesięcy poprzedniego roku kalendarzowego należy uwzględniać wszystkich ubezpieczonych, którzy w danym miesiącu podlegali przynajmniej jeden dzień ubezpieczeniu wypadkowemu. Przy ustalaniu liczby ubezpieczonych w ciągu miesiąca, daną osobę uwzględnia się jako jednego ubezpieczonego.

Gdy ubezpieczony w ciągu danego miesiąca podlegał u tego samego płatnika składek ubezpieczeniu wypadkowemu z dwóch tytułów, to do liczby ubezpieczonych jest wliczany tylko raz.

Przy ustalaniu liczby ubezpieczonych nie bierze się pod uwagę osób, które:

  • podlegają ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, ale nie podlegają ubezpieczeniu wypadkowemu,

  • z danego tytułu podlegają tylko ubezpieczeniu zdrowotnemu,

  • nie podlegają ubezpieczeniom społecznym i w konsekwencji ubezpieczeniu zdrowotnemu, np. studentów, którzy nie ukończyli 26 lat zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia,

  • przez cały miesiąc pobierały zasiłek macierzyński, zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego, przebywały na urlopie wychowawczym, bezpłatnym, zostały powołane do odbycia zasadniczej służby wojskowej,

  • za które za dany miesiąc są rozliczane składki lub wykazywane świadczenia po ustaniu tytułu do ubezpieczeń społecznych (tj. w miesiącu, za który składany jest imienny raport miesięczny za daną osobę, nie podlegała ona ubezpieczeniu wypadkowemu nawet przez jeden dzień).

Jeżeli płatnik składek, podlegający wpisowi do rejestru REGON ustali, że liczba ubezpieczonych zgłaszanych do ubezpieczenia wypadkowego w 2013 roku wynosi nie więcej niż 9, to opłaca składkę na ubezpieczenie wypadkowe według zryczałtowanej stopy procentowej wynoszącej 50% najwyższej stopy procentowej ustalonej na dany rok składkowy dla grup działalności. Z załącznika nr 2 do rozporządzenia z 29 listopada 2002 r. w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków wynika, że najwyższa stopa procentowa wynosi 3,86%. (nie uległa od zeszłego roku zmianie). Zatem taki płatnik ( jak również niepodlegający wpisowi REGON) w okresie od 1 kwietnia 2014 r. do 31 marca 2015 r. oblicza składkę na ubezpieczenie wypadkowe od stopy procentowej wynoszącej 1,93% (50% x 3,36%).

Płatnik, który ustalił, iż w 2013 roku zgłaszał do ubezpieczenia wypadkowego więcej niż dziewięciu ubezpieczonych, ale jednocześnie za trzy kolejne lata tj. za 2011, 2012, 2013 r. nie składał informacji ZUS IWA, musi samodzielnie ustalić obowiązującą go stopę procentową składki na ubezpieczenie wypadkowe.

Pamiętać należy, iż ustaloną stopę procentową składki wypadkowej płatnicy zastosują dopiero do przychodów wypłaconych swoim ubezpieczonym w kwietniu 2014 r. bez względu na to za jaki okres one przysługują.

Składki wypadkowa ustalana przez ZUS

Zawiadomienie z ZUS o stopie procentowej składki na okres od 1 kwietnia 2014 r. do 31 marca 2015 r. otrzymają płatnicy , którzy złożyli informację ZUS IWA za lata 2011, 2012 i 2013 izgłaszali co najmniej 10 ubezpieczonych do ubezpieczenia wypadkowego.

Stopa procentowa składki wypadkowej obliczana jako iloczyn stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe określonej dla grupy działalności, do której należy płatnik składek i wskaźnika korygującego.

Andrzej Zając, specjalista w zakresie ubezpieczeń społecznych

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 34571 )
Array ( [docId] => 34571 )