Świadczenie pieniężne z tytułu rozwiązania stosunku pracy

Kategoria: Składki ZUS
Data: 14-07-2015 r.

Jeżeli wypłacane należności nie stanowią rekompensaty, odszkodowania czy też odprawy, od wypłaconego przychodu należy naliczyć składki. Takie stanowisko prezentuje ZUS w interpretacji indywidualnej z 15 stycznia 2015 r., WPI/20000/43/1505/2014, decyzja nr 1505.

Pracodawca w listopadzie 2014 roku wręczył pracownikowi oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o pracę z 3-miesięcznym okresem wypowiedzenia, który miał upłynąć z końcem lutego. Przyczyny rozwiązania umowy o pracę leżały tylko i wyłącznie po stronie zwalnianego pracownika. Zdaniem pracodawcy pracownikowi nie należała się wypłata jakiejkolwiek rekompensaty, odszkodowania czy też odprawy pieniężnej, przysługującej w związku z ustawą o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, która to gwarantuje prawo do odprawy zarówno przy zwolnieniach grupowych, jak i indywidualnych dokonywanych na podstawie tego aktu prawnego.

W tym samym dniu pracownik zwrócił się do pracodawcy z prośbą o zmianę trybu rozwiązania z nim umowy o pracę z wypowiedzenia dokonanego przez pracodawcę na rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron z końcem listopada. Pracodawca wyraził na to zgodę. Aby pracownik mógł otrzymać wynagrodzenie, które byłoby należne, gdyby umowa o pracę została rozwiązana z 3-miesięcznym okresem wypowiedzenia, strony ustaliły, że zawrą porozumienie w sprawie rozwiązania umowy o pracę.

Zawarto w nim zapis zobowiązujący pracodawcę do wypłacenia pracownikowi należności w wysokości, która przysługiwałaby mu w przypadku rozwiązania umowy o pracę za wypowiedzeniem (na prośbę pracownika zwiększono tę kwotę). Wypłata tego świadczenia była spowodowana tym, że zwalniana osoba była długoletnim pracownikiem zajmującym kierownicze stanowisko. Świadczenie w wysokości 5-miesięcznego wynagrodzenia wypłacono w listopadzie. Pracodawca miał wątpliwość, czy od takiego przychodu powinny być opłacone składki na ubezpieczenia społeczne.

Jego zdaniem ze względu na to, że:

  • wypłata nie była związana z ustawą o zwolnieniach grupowych czy też z wypłatą odszkodowania w związku z rozwiązaniem umowy o pracę, ale wynikała tylko z dobrej woli pracodawcy,

  • przyczyny rozwiązania umowy o pracę leżały po stronie pracownika, to wypłaconego świadczenia nie należy traktować jako rekompensaty. W związku z tym od tego przychodu należne są składki na ubezpieczenia.

Decyzja ZUS

Organ rentowy w wydanej interpretacji zgodził się ze stanowiskiem wnioskodawcy.

Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne pracowników stanowi przychód w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który pracownik otrzymuje w związku ze świadczeniem pracy z wyłączeniem wynagrodzenia za czas choroby i zasiłków. Składki na ubezpieczenia społeczne nie są również opłacane od przychodów wymienionych w rozporządzeniu ministra pracy i polityki socjalnej z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Na podstawie § 2 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia składkowego z podstawy wymiaru składek wyłączone są odprawy, odszkodowania i rekompensaty wypłacane pracownikom z tytułu wygaśnięcia lub rozwiązania stosunku pracy z przyczyn leżących po stronie pracodawcy nieuzasadnionego lub niezgodnego z prawem wypowiedzenia umowy o pracę lub rozwiązania jej bez wypowiedzenia, skrócenia okresu wypowiedzenia umowy, niewydania w terminie lub wydania niewłaściwego świadectwa pracy. W ocenie ZUS ze względu na to, że sam wnioskodawca wskazał, iż wypłacane należności nie są rekompensatą, odszkodowaniem czy też odprawą, to powołany przepis nie ma zastosowania. Tym samym od wypłaconego przychodu należy naliczyć składki.

Stanowisko ZUS jest w tym przypadku dyskusyjne i wynika z błędnej kwalifikacji wypłacanego świadczenia dokonanego przez pracodawcę. Trzeba bowiem pamiętać, że przy wyłączaniu z podstawy wymiaru składek odprawy, odszkodowania czy też rekompensaty znaczenie ma jego bezpośredni związek z rozwiązaniem stosunku pracy. Podstawy wymiaru składek nie stanowią również odprawy wypłacane pracownikom na podstawie porozumienia pracodawcy ze związkami zawodowymi czy nawet indywidualnego porozumienia ze zwalnianym pracownikiem. Świadczenia takie są wyłączone z podstawy wymiaru składek bez względu na ich wysokość. Nie ma także znaczenia, czy rozwiązanie umowy o pracę następuje na skutek wypowiedzenia złożonego przez pracodawcę, czy też na podstawie porozumienia stron. Zdarza się, że pracodawcy dokonujący restrukturyzacji ze względu na budowanie pozytywnego wizerunku wypłacają zwalnianym pracownikom dodatkowe świadczenia, mimo że przepisy ich do tego nie zobowiązują. Jeżeli wypłata następuje na skutek rozwiązania umowy o pracę, od takich przychodów składki nie powinny być opłacane. Istotne jest w tym przypadku, aby pracodawca, przyznając pracownikowi odprawę czy też odszkodowanie lub rekompensatę, wyraźnie zaznaczył, że wypłata związana jest z rozwiązaniem umowy o pracę. W stanie faktycznym przedstawionym przez wnioskodawcę ten związek z rozwiązaniem umowy o pracę został wyraźnie podkreślony przez zawarcie porozumienia o rozwiązaniu umowy o pracę. W konsekwencji gdy były pracownik będzie chciał odzyskać odprowadzone do ZUS składki, to ma on duże szanse na korzystne dla siebie rozstrzygnięcie.

Anna Michalska, specjalista w zakresie ubezpieczeń społecznych

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 37534 )
Array ( [docId] => 37534 )