Udział pracownika w kosztach wynajmu mieszkania a zwolnienie ze składek

Kategoria: Składki ZUS
Autor: Michał Jarosik
Data: 15-04-2015 r.

Z podstawy wymiaru składek wyłączone są korzyści materialne wynikające z układów zbiorowych pracy, regulaminów wynagradzania lub przepisów o wynagrodzeniu, a polegające na uprawnieniu do zakupu po cenie niższej niż detaliczna niektórych artykułów, przedmiotów lub usług oraz korzystaniu z bezpłatnych lub częściowo odpłatnych przejazdów środkami lokomocji.

Pracodawca, odpowiednio tworząc lub modyfikując swoje przepisy płacowe, może od niektórych przychodów, jakie otrzymują pracownicy, nie opłacać składek. Tak wynika z  interpretacji indywidualnej ZUS z 11 czerwca 2014 r. (WPI/20000/43/633/2014).

 

Wnioskodawca zajmuje się świadczeniem usług informatycznych na rynku międzynarodowym. Wiążą się z tym częste, nie przekraczające 90 dni, podróże służbowe za granicę oraz w przypadku kilku pracowników oddelegowanie za granicę na kilka lat. W celu niwelowania skutków rozłąki z rodziną firma postanowiła pracownikom wyjeżdżającym w podróż służbową finansować wyjazdy ich rodzin wraz z nimi za granicę, zarówno w zakresie opłacania kosztów przelotu do i z miejsca delegacji, jak również kosztów zakwaterowania w hotelu. Natomiast pracownicy oddelegowani na kilka lat mają zagwarantowany wynajem mieszkania, w którym mieszkają wraz z rodziną, na koszt pracodawcy do wysokości rachunków lub otrzymują stały dodatek mieszkaniowy. Spółka chciałaby zagwarantować w regulaminie wynagradzania, że każdorazowy wyjazd rodziny pracownika wraz z nim w delegację zagraniczną będzie finansowany przez pracodawcę, a pracownik będzie partycypował w tych kosztach, zgadzając się na dobrowolne potrącenie z wynagrodzenia umówionej kwoty. Stosowne oświadczenie o współfinansowaniu przez pracownika będzie każdorazowo składane do akt. Natomiast pracownicy oddelegowani będą składali jednorazowe oświadczenie – zgodę na comiesięczne potrącenie z wynagrodzenia kwoty partycypacji w kosztach wynajmu mieszkania.

Przedsiębiorca wystąpił z zapytaniem, czy tego rodzaju świadczenia są zwolnione od składek.

Decyzja ZUS

Stosownie do art.18 ust.1 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne pracowników stanowi przychód w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jaki uzyskuje pracownik, wykonując pracę, z wyłączeniem wynagrodzenia za czas choroby oraz zasiłków. Do ustalania podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne pracowników stosuje się przepisy określające podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe tych osób.

Składki na ubezpieczenia społeczne (oraz w konsekwencji na ubezpieczenie zdrowotne) nie są również opłacane od przychodów wymienionych w rozporządzeniu ministra pracy i polityki socjalnej z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek, zwanego rozporządzeniem składkowym. Na podstawie §2 pkt.26 tego rozporządzenia z podstawy wymiaru składek wyłączone są korzyści materialne wynikające z układów zbiorowych pracy, regulaminów wynagradzania lub przepisów o wynagrodzeniu, a polegające na uprawnieniu do zakupu po cenie niższej niż detaliczna niektórych artykułów, przedmiotów lub usług oraz korzystaniu z bezpłatnych lub częściowo odpłatnych przejazdów środkami lokomocji.

Świadczenie jest zwolnione ze składek, gdy określona korzyść wynika z układu zbiorowego pracy, regulaminu wynagradzania lub przepisów o wynagrodzeniu. Warunkiem, który musi być spełniony, aby płatnik mógł ten przepis zastosować, jest udostępnienie pracownikowi możliwości zakupu określonych artykułów przedmiotów lub usług. Te artykuły lub usługi mogą być wytworzone lub świadczone przez pracodawcę lub zakupione przez pracodawcę na własny rachunek i we własnym imieniu.

Przedsiębiorca, opisując rozpatrywane zdarzenie, wskazał, że postanowił finansować pracownikom wyjeżdżającym w podróż służbową koszty biletu lotniczego oraz koszty zakwaterowania w hotelu jego rodziny. Jednocześnie wnioskodawca stwierdził, że pracownik będzie partycypował w tych kosztach, zgadzając się dobrowolnie na potrącenie z wynagrodzenia umówionej kwoty. Z opisu przedstawionego zdarzenia nie wynika, aby wnioskodawca na własny rachunek i we własnym imieniu nabywał bilety lotnicze i usługę hotelową i następnie odsprzedawał te świadczenia swoim pracownikom. Z tych powodów ZUS w wydanej interpretacji uznał, że w stanie faktycznym, jaki przedstawił wnioskodawca, pracownicy uzyskują przychody, od których powinny być naliczane składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, gdyż przedsiębiorca nie spełnił warunków określonych rozporządzeniu składkowym.

Wnioski z interpretacji

Wydana przez ZUS decyzja pokazuje, jak ważne jest posługiwanie się precyzyjnymi zapisami. Pracodawca, odpowiednio tworząc lub modyfikując swoje przepisy płacowe, może od niektórych przychodów, jakie otrzymują pracownicy, nie opłacać składek.

Przepis §2 pkt.26 rozporządzenia składkowego może zostać zastosowany, gdy przedsiębiorca udostępnia pracownikom określone artykułu przedmioty lub usługi, które są związane z przedmiotem prowadzonej przez niego działalności, jak i gdy sam nabywa określone świadczenia, a następnie świadczenia te udostępnia swoim pracownikom. Czyli jeśli na podstawie wewnętrznych przepisów obowiązujących w danej firmie mogą oni nabyć te świadczenia za cenę niższą niż koszt, jaki poniósł pracodawca.

Sam zapis o częściowym pokrywaniu przez pracownika wartości udostępnianych mu świadczeń jest niewystarczający, aby przedsiębiorca był zwolniony z obowiązku opłacania składek o takich świadczeń.

Michał Jarosik, specjalista w zakresie ubezpieczeń społecznych

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 36941 )
Array ( [docId] => 36941 )