Umorzona pożyczka nie jest zapomogą

Kategoria: Składki ZUS
Data: 26-06-2014 r.

Kwota częściowo umorzonej pracownikowi pożyczki, mająca źródło w łączącym go w przeszłości z firmą zatrudnieniem, jest przychodem ze stosunku pracy. Od umorzonej kwoty pożyczki należy zapłacić składki ZUS.

Kwestię konieczności opłacenia składek od częściowo umorzonego wsparcia finansowego, jakie otrzymał były niepełnosprawny pracownik z zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (zfron) rozstrzygał Oddział ZUS w Lublinie w interpretacji indywidualnej. Wnioskodawcą była firma, która utraciła status pracy chronionej przed wypłatą pracownikowi świadczenia, ale nadal utrzymuje zfron.

W następstwie szczegółowej analizy złożonego wniosku i zgromadzonej dokumentacji, ZUS jednoznacznie stwierdził, iż:

  • częściowo umorzona kwota wsparcia finansowego z zfron, udzielonego byłemu niepełnosprawnemu pracownikowi ( po kilku miesiącach od ustania zatrudnienia i wyrejestrowania z ZUS) na adaptację mieszkania, nie może być uznana za zwolnioną ze składek zapomogę z tytułu długotrwałej choroby ( o co wnosił składający wniosek o interpretację), przysługującą z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (ZFŚS) lub środków obrotowych firmy. Zgodnie bowiem z wykładnią językową zapomogą pieniężną jest bezzwrotna pomoc finansowa z ZFŚS lub środków pracodawcy, w postaci jednorazowego świadczenia pieniężnego mającego na celu wsparcie finansowe osoby, która z przyczyn od siebie niezależnych znalazła się w trudnej sytuacji życiowej. Pożyczką zaś jest świadczenie, które wnioskodawca otrzyma pod warunkiem zwrotu w co najmniej takiej samej wysokości. Właśnie taki charakter miało świadczenie, które otrzymał niepełnosprawny pracownik. Błędne jest więc traktowanie umorzenia kwoty pożyczki udzielonej byłemu pracownikowi równoważnie do zapomogi, co umożliwiałoby wyłączenie tego świadczenia z oskładkowania,

  • świadczenie, jakim jest umorzenie w części pożyczki, zgodnie z przedstawionymi dokumentami, ma bezpośrednie powiązanie z łączącym pożyczkodawcę z pożyczkobiorcą stosunkiem pracy. Wobec tego należy przyjąć, iż stanowi przychód wynikający z zatrudnienia,

  • bezpośrednim rezultatem zakwalifikowania określonego świadczenia jako przychodu ze stosunku pracy jest przyjęcie, że jego kwota stanowi podstawę wymiaru składek na stosowne ubezpieczenia, pomimo faktu zakończenia zatrudnienia i wyrejestrowania pracownika z ubezpieczeń,

  • w tym przypadku nie może mieć zastosowania wyłączenie z podstawy wymiaru składek środków otrzymywanych w zakładach pracy chronionej i zakładach aktywności zawodowej na rehabilitację zawodową, społeczną oraz leczniczą osób niepełnosprawnych z zfron albo zakładowego funduszu aktywności, z wyłączeniem wynagrodzeń finansowanych ze środków tych funduszy, ponieważ wnioskodawca utracił status zakładu pracy chronionej przed udzieleniem pracownikowi pożyczki.

Jan Frydrych, prawnik

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 35195 )
Array ( [docId] => 35195 )